Sökning: "aktiv och passiv fritid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden aktiv och passiv fritid.

  1. 1. Fysisk planering för Fysisk aktivitet

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

    Författare :Madeleine Larsson; [2013]
    Nyckelord :urbana strukturer; fysisk aktivitet; stadsutglesning; förtätning; hälsa;

    Sammanfattning : Fysisk aktivitet har alltid varit en grundförutsättning för hälsa och välbefinnande hos människor. Tidigare var fysisk aktivitet en del av vardagen, men samhället har förändrats och många former av fysisk aktivitet har förskjutits från vardagen till fritiden. LÄS MER