Sökning: "aktiva verb"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden aktiva verb.

 1. 1. Bland protagonister och antagonister i ämnesplanerna för Gy 11. En jämförande rollanalys av gymnasiegemensamma och estetiska ämnen med teater i förgrunden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pia Björnsdotter Edlund; [2022-02-16]
  Nyckelord :teater; protagonist; antagonist; estetiska ämnen; gymnasiegemensamma ämnen; kärnämnen; roll; figur; karaktär; agens; aktiva verb; handlande; Penka; Gy11;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the aesthetic, non-compulsory subject Theater, is being presented in the Swedish National Agency for Education's steering documents (Skolverket, 2011), compared to the aesthetic, non-compulsory subjects Music and Art and to the compulsory upper secondary school subjects, formerly called "core subjects", English, History, Physical Education and Health, Mathematics, Science Studies, Religion, Civics and Swedish. This study aims to observe and clarify the Swedish National Agency for Education's character drawing of the various subjects. LÄS MER

 2. 2. Vi och dem i Sluta skjut : En kritisk diskursanalys av distansering och konstruktionen av Den andra i polisens pressmeddelanden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lina Thörnblom; [2021]
  Nyckelord :sluta skjut; mediediskurs; pressmeddelande; polisen; Den andra; exkludering; distansering; kritisk diskursanalys; diskurshistorisk analys; social aktör;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av samhällsdebatten kring skjutningar, vem som utför och drabbas av dessa och var de sker, har jag i min studie velat undersöka vilka diskurser som reproduceras i polisens pressmeddelanden om pilotprojektet Sluta skjut. Min studie har gjorts utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Bland hemmansägor och linskäkten  -en mikrohistorisk studie av försörjningsmöjligheterna i nordöstraHälsingland under sekelskiftet 1900

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Roos; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att redogöra för vilka försörjningsmöjligheter det fanns på den hälsingländska landsbygden under 1890- till 1910-talet. Syftet besvaras utifrån frågeställningarna Hur försörjde sig människorna i Vattlång kring sekelskiftet 1900? och Vilka arbetsmöjligheter fanns det för kvinnor respektive män? Tidigare forskning kring försörjningsmöjligheter på landsbygden berör främst den tidigmoderna tiden vilket skapar ett behov av denna studie. LÄS MER

 4. 4. Läsbarheten påverkas av passiva verb eller passiva verb påverkar läsbarheten? : En psykolingvistisk studie i läsbarhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Marie Mattson; [2019]
  Nyckelord :passiva verb; klarspråk; konstruktionsgrammatik; psykolingvistik;

  Sammanfattning : De flesta som jobbar med klarspråk är nog överens om att passiva verb är någonting man ska undvika i för stor utsträckning men har ingen forskning att luta sig tillbaka på. Den här uppsatsens syfte är att ta reda på om det tar längre tid att förstå meningar med passiva verb än meningar med aktiva verb. LÄS MER

 5. 5. Välkommen till Arbetsförmedlingen : Perspektiv och relationer i Arbetsförmedlingens välkomstbroschyr

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marianne Ek; [2016]
  Nyckelord :perspektiv; relationer; mottagaranpassning; klarspråk;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka perspektivet och relationerna mellan myndigheten och läsaren i Arbetsförmedlingens välkomstbroschyr Välkommen till Arbetsförmedlingen. Med kritisk diskursanalys som ram görs en brukstextanalys enligt den analysmodell Hellspong och Ledin presenterar i Vägar genom texten (1997). LÄS MER