Sökning: "aktiviteter i dagliga livet"

Visar resultat 21 - 25 av 162 uppsatser innehållade orden aktiviteter i dagliga livet.

 1. 21. Hemlig dataavläsning : Om integritetsproblematik och skyddsmekanismer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eli Meyersson Afrell; [2018]
  Nyckelord :Hemlig dataavläsning;

  Sammanfattning : Allt eftersom tekniken har flyttat det dagliga livet till digitala plattformar har kriminaliteten följt tätt bakom. Den ökade möjligheten till anonymitet på internet har gjort att kriminella grupperingar och individer nu har lättare att dölja sina aktiviteter. LÄS MER

 2. 22. Upplevd aktivitetsbalans hos anhöriga till personer med depression

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Eva Andersson; Martin Burström; [2018]
  Nyckelord :Occupational therapy; occupational balance; relatives; depression; Arbetsterapi; aktivitetsbalans; anhöriga; depression;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva hur anhöriga till personer med depression upplever sin aktivitetsbalans och vilka strategier som främjar aktivitetsbalans. Studien antog en kvalitativ induktiv ansats för att fokusera på deltagarnas beskrivningar. Ändamålsenligt urval skedde utifrån kriterier. Sex deltagare ingick i studien. LÄS MER

 3. 23. Patienters erfarenheter efter en stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ismail Sebunya; Tsegie Gebreyesus Desta; [2018]
  Nyckelord :Life change events; patient experience; poststroke; stroke; livsförändringar händelser; patienterfarenhet; poststroke; stroke;

  Sammanfattning : : Stroke är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar i hjärnan som ger upphov till akuta symtom. Vid stroke drabbas hjärnans vävnad av bristande blodtillförsel (ischemi). Orsaker till ischemi kan var blödning eller tilltäppning från en central artär . Patienterna som överlever stroke har ofta någon typ av fysisk funktionsnedsättning kvar. LÄS MER

 4. 24. Att leva med smärttillstånd i vulva : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sarah Racov; Ulrika Sandell; [2018]
  Nyckelord :Vulvodyni; Livskvalitet; Det dagliga livet; Sexualitet; Psykisk påverkan;

  Sammanfattning : Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med verklig eller potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termerna av sådan skada. Gynekologisk smärta utgår från nedre delen av buken, bäckenorgan, underliv och urinvägar och kan orsakas av en mängd olika tillstånd. LÄS MER

 5. 25. Arbetsterapeutiska insatser och dess betydelse för intagna på straffrättsliga institutioner : – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Anna Israelsson; Alexandra Lagerhjelm; [2018]
  Nyckelord :occupational deprivation; occupational enrichment; anstalt; rättspsykiatri;

  Sammanfattning : Att vara berövad sin frihet och sina valmöjligheter kan få stora konsekvenser i en individs hälsa och livssituation. Intagna riskerar att, efter avtjänat straff, släppas ut i samhället med begränsad förmåga att fungera självständigt, försämrat hälsotillstånd och med hög återfallsrisk. LÄS MER