Sökning: "aktivitetsmönster arbetsterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden aktivitetsmönster arbetsterapi.

 1. 1. Uppkopplad Arbetsterapi En fenomenografisk studie om arbetsterapeuters uppfattning av användandet av sociala medier inom rehabilitering.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johan Johnsson; Teis Løyche; [2020-06-12]
  Nyckelord :Aktiviteter i dagliga livet; internet; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : BakgrundAnvändning av sociala medier är en allt mer vanlig företeelse i dagens samhälle. Många gånger utgör sociala medier en stor del av en persons sociala liv och vanemönster. LÄS MER

 2. 2. Sociodemografiska faktorer i relation till utvecklande av aktivitetsohälsa och sjukskrivning

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Louise Karlsson; [2020]
  Nyckelord :occupational therapy; mental illness; occupational value; occupational balance; occupational ill health;

  Sammanfattning : Sjukskrivningar pga. stressrelaterad ohälsa fortsätter att öka frekvent i samhället. Inom arbetsterapi anses ett balanserat aktivitetsmönster att vara en förutsättning för upplevelsen av hälsa och välmående. LÄS MER

 3. 3. Hur personer med avancerad cancer upplever möjligheter och hinder i vardagliga aktiviteter : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Lindgren; Emma Mark; [2020]
  Nyckelord :arbetsterapi; avancerad cancer; vardagliga aktiviteter; aktivitetsanpassning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa och beskriva hur personer med avancerad cancer upplever möjligheter och hinder i vardagliga aktiviteter. Metod: Studien genomfördes i form av en litteraturöversikt för att skapa överblick över forskningsområdet. LÄS MER

 4. 4. Förstföderskors aktivitetsbalans : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Josefin Frisén; Gabriella Svanlund Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Postpartum; Occupational Balance Questionnaire 11 OBQ-11 ; rollförändring; aktivitetsmönster; mödrar;

  Sammanfattning : Tidigare studier har påtalat att hälsa och aktivitetsbalans är nära sammankopplat och att en ny roll innebär aktivitetsförändringar som kan vara utmanande på olika sätt. Studier visar även att vid förändrad utförandekapacitet, som till exempel efter en förlossning, så kan denna utmaning vara ännu större. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelser av aktivitetsbalans när sammanboende partner drabbas av stroke och livet plötsligt förändras

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linda Eklund; [2019]
  Nyckelord :hermeneutic; occupational balance; occupational therapy; phenomenology; spouses; stroke; aktivitetsbalans; arbetsterapi; fenomenologi; hermeneutik; makar; stroke;

  Sammanfattning : Syfte: Att öka förståelsen för anhörigas levda erfarenheter av aktivitetsbalans när sammanboende partner drabbats av stroke. Metod: Individuella kvalitativa intervjuer med sju personer (alla kvinnor, ålder 63 - 87år) sammanboende med manlig partner som drabbats av stroke (strokeinsjuknandet 6 - 24 månader sedan). LÄS MER