Sökning: "aktivitetsobalans"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet aktivitetsobalans.

 1. 1. Upplevelser av att använda en applikation till smartmobil för att upprätthålla dygnsrytm : En intervjustudie med personer som har en eller flera psykiatriska diagnoser

  Magister-uppsats,

  Författare :Malte Widestrand; [2020]
  Nyckelord :Occupational balance; occupational engagement; occupational therapy; qualitative research; sleep; Aktivitetsbalans; aktivitetsengagemang; arbetsterapi; kvalitativ studie; sömn;

  Sammanfattning : Introduktion: Litteraturen gällande Applikationer till smartmobil som på olika sätt behandlar bristande aktivitetsengagemang, aktivitetsobalans och sömnsvårigheter är i dagsläget begränsad. Syfte: Syftet var att beskriva hur personer med en eller flera psykiatriska diagnoser upplever sömn, aktivitetsbalans och aktivitetsengagemang i vardagen efter att ha använt en applikation inställd för att upprätthålla dygnsrytm. LÄS MER

 2. 2. Förstföderskors aktivitetsbalans : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Josefin Frisén; Gabriella Svanlund Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Postpartum; Occupational Balance Questionnaire 11 OBQ-11 ; rollförändring; aktivitetsmönster; mödrar;

  Sammanfattning : Tidigare studier har påtalat att hälsa och aktivitetsbalans är nära sammankopplat och att en ny roll innebär aktivitetsförändringar som kan vara utmanande på olika sätt. Studier visar även att vid förändrad utförandekapacitet, som till exempel efter en förlossning, så kan denna utmaning vara ännu större. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas upplevelser av aktivitetsbalans när sammanboende partner drabbas av stroke och livet plötsligt förändras

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linda Eklund; [2019]
  Nyckelord :hermeneutic; occupational balance; occupational therapy; phenomenology; spouses; stroke; aktivitetsbalans; arbetsterapi; fenomenologi; hermeneutik; makar; stroke;

  Sammanfattning : Syfte: Att öka förståelsen för anhörigas levda erfarenheter av aktivitetsbalans när sammanboende partner drabbats av stroke. Metod: Individuella kvalitativa intervjuer med sju personer (alla kvinnor, ålder 63 - 87år) sammanboende med manlig partner som drabbats av stroke (strokeinsjuknandet 6 - 24 månader sedan). LÄS MER

 4. 4. Elevhälsans uppfattning om arbetsterapi för grundskoleelever med psykisk ohälsa efter en pedagogisk intervention i form av information om arbetsterpi - En kvalitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Cornelia Berlin; Marina Olsson; [2019]
  Nyckelord :arbetsterapi; aktivitet och delaktighet; elevhälsa; psykisk ohälsa; arbetsterapeutiska interventioner; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar i Sverige. Skolan är en av de miljöer som barn spenderar mycket tid i och forskning visar att detta kan påverka deras hälsa. Svenska skolor saknar idag modeller för att förstå och tolka barns svårigheter utifrån ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Aktivitetsbalans och stress hos gymnasieungdomar på yrkesprogram i gymnasiet : En jämförelse mellan könen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Carola Anehall; Ming Thongchai; [2019]
  Nyckelord :Occupational Balance Questionnaire OBQ ; occupational imbalance; occupational therapy; Aktivitetsobalans; arbetsterapi; Occupational Balance Questionnaire OBQ ;

  Sammanfattning : Gymnasieungdomar upplever mycket stress, främst på grund av studier. Den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar och tjejer är betydligt mer stressade än killar. Stress kan påverka studiemotivationen negativt och kan leda till studieavbrott som försenar inträdet på arbetsmarknaden. LÄS MER