Sökning: "aktivitetsrepertoar"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet aktivitetsrepertoar.

 1. 1. “JAG BESTÄMMER NÄR JAG SKALL FARA … KONTROLLEN DÄRA” - en kvalitativ intervjustudie om bilens betydelse för aktivitet och delaktighet för personer med ryggmärgsskada.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Angelica Carlund; Michell Schubert; [2023-05-23]
  Nyckelord :Ryggmärgsskada; bilkörning; social delaktighet; aktiviteter i dagliga livet; aktivitetsrepertoar;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år drabbas 300–350 personer i Sverige av ryggmärgsskada. Vid ryggmärgsskada påverkas personens aktivitetsrepertoar och möjligheten till delaktighet i samhället. Bilen kan ge personer med ryggmärgsskada möjligheter att ta sig ut i samhället. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av aktivitetsbalans i det dagliga livet hos gymnasieelever i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Danijel Tacic; Mikael Wihlborg; [2023]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; arbetsterapi; aktivitetsmönster; aktivitetsrepertoar; gymnasieskola; ungdomar; utbildning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: High school students is a large target group in Sweden, where many do not graduate, with school fatigue being the most common reason. Occupational balance is important to sustain health and well-being. Currently there is a lack of studies about high school students’ perceived occupational balance. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av meningsfulla aktiviteter efter immigration till Sverige hos arabisktalande kvinnor från Mellanöstern

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amar El-Ali; Tarra Taieb; [2021-05-27]
  Nyckelord :Arbetsterapi; immigration; transition; meningsfulla aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitet är en viktig och stor del i personens liv, det präglar vår vardag och ger oss vår aktivitetsidentitet. Att ha meningsfulla aktiviteter i sin aktivitetsrepertoar har påvisats ge goda effekter på vår hälsa, det ger en aktiv och meningsfull vardag med balans. LÄS MER

 4. 4. Vuxna personers upplevelser av sitt aktivitetsmönster till följd av Covid-19. : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Emelie Lantz; Lisa Grenevik; [2021]
  Nyckelord :Aktivitetsrepertoar; aktivitetsutförande; pandemi; subjektiv hälsa; ValMO-modell;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att få en ökad förståelse för hur vuxna personer i Sverige upplever att deras aktivitetsmönster påverkas av Covid-19 och dess restriktioner i vardagen. Metoden är kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Ett snöbollsurval användes för rekrytering av 10 informanter, i åldrarna 30–49 år. LÄS MER

 5. 5. Upplevd aktivitetsbalans hos manliga undersköterskor och vårdbiträden inom vård och omsorg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Pontus Almqvist; Karl Jansson; [2021]
  Nyckelord :Occupational balance; Occupational therapy; Assistant nurse; Care assistant; Male;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och beskriva manliga undersköterskor och vårdbiträdens upplevelse av aktivitetsbalans. En kvalitativ design användes för att fokusera på individers levda erfarenheter och tankar. Insamlingen av data gjordes genom semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER