Sökning: "aktivitetsrum"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet aktivitetsrum.

 1. 1. Räcker rekommendationerna? : En jämförande studie om utformning av gemensamma utrymmen på särskilda boenden för äldre.

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Linn Hamrén; Mathilda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Särskilt boende för äldre; ramprogram; rekommendationer; utformning;

  Sammanfattning : Syfte: Utformning av särskilda boenden för äldre sker på olika sätt beroende på vilken kommun i Sverige de tillhör. Vissa kommuner har publicerat rekommendationer för utformning av denna typ av byggnader, andra inte. LÄS MER

 2. 2. Att dekonstruera enfamiljshuset: Normbrytande hushåll i folkhemmets arv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Lisa Enbom; [2020]
  Nyckelord :modul; modulhus; kataloghus; normbrytande hushåll; enfamiljshus; NässjöHus; ombyggnation; gemensamma ytor; aktivitetsrum; sovplats; kärnfamilj; stjärnfamilj; alternativ familjekonstellation; hushåll;

  Sammanfattning : Våra hem har anpassats och formats av samhälleliga förändringar, politiska reformer och utopiska ideologier. Normer, regleringar, statliga lån och bidrag har styrt familjer till att bestå av ett visst antal personer, samt att deras hem skall fungera och se ut på ett visst sätt. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsrum för unga vuxna med funktionsvariation : Transportplanering och social aspekter

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emma Björnell; [2019]
  Nyckelord :Transportplanering; Funktionsvarierade; Aktivitetsrum; Rörlighet;

  Sammanfattning : Rörlighet är viktigt för att människor ska kunna leva oberoende liv, delta i samhället och ha en god livskvalitet. Emellertid så är möjligheten till rörlighet inte jämnt fördelad inom samhället. Funktionsvarierade har identifierats som en grupp som har begränsade möjligheter till rörlighet. LÄS MER

 4. 4. En förskola med en planprincip med ett större gemensamt utnyttjat torg : – en konceptuell utformning där god rumslig upplevelse står i fokus

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Nathalie Klasson; Jenny Källgård; [2018]
  Nyckelord :common used squares; interior square environment; space in space; architectural qualities; rooms for children; preschool architecture.; gemensamt utnyttjat torg; interiör torgmiljö; rum i rummet; rumslighet; arkitektoniska kvalitéer; rum för barn; förskolearkitektur.;

  Sammanfattning : Svenska förskolor har tidigare utformats med separataoch identiska avdelningar i vilka samtliga aktiviteter tarplats. Idag finns ett annorlunda synsätt vid byggnationerav förskolor som nu gestaltas med små hemvisten för olika åldersgrupper tillsammans med gemensamma rumför lek, skapande, vetenskap, musik och måltider. LÄS MER

 5. 5. Fritidshemmets olika inomhusmiljöer : Möjligheter och begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Marie Jansson; [2015]
  Nyckelord :Fritidshem; ändamålsenliga lokaler; samarbete; rekreation;

  Sammanfattning : Denna studie fokusera utifrån ett sociokulturellt perspektiv på de möjligheter och begränsningar som kan förekomma beroende på vilka lokaler som olika fritidshem har till förfogande för sin verksamhet. Arbetets syfte är att få en mer ingående bild på vilken inverkan lokalernas utformning har på fritidshemmets kvalité utifrån aspekter av lärande, rekreation, fri lek och skapande verksamhet. LÄS MER