Sökning: "aktivitetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet aktivitetsteori.

 1. 1. Fjärrundervisning - Skolans verktyg för likvärdig utbildning? : En aktivitetsteoretisk analys av fjärrlärares syn på fjärrundervisning och pedagogisk digital kompetens

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Saga Stenman; [2019]
  Nyckelord :Fjärrundervisning; TPACK; Kulturhistorisk aktivitetsteori; Likvärdig utbildning; Pedagogisk digital kompetens;

  Sammanfattning : Skolan idag står inför stora utmaningar i att erbjuda elever en likvärdig utbildning oavsett varman bor i Sverige. Detta avspeglas framförallt i glesbygdsskolan där det råder brist i behöriga lärare och elevunderlag, vilket som fjärrundervisning kan råda bot på. LÄS MER

 2. 2. Att vara äldre på särskilt boende - en meningsfull tillvaro? : En kvalitativ studie om hur äldre upplever att fysiska, psykiska och sociala behovblir tillfredsställda som boende i särskild boendeform

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Nina Edbjörk; [2019]
  Nyckelord :Äldre; äldreomsorg; särskilt boende; behov; tillfredsställelse; aktivitetsteori; disengagemangsteori; socialgerontologi;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen har länge varit reglerad av marknadsstyrning och ekonomiska vinster där effektivitet utgör en kärna. En följd av detta beskrivs bland annat vara nedskärningar och minskade resurser. Detta trots att befolkningsgruppen äldre blir allt större. LÄS MER

 3. 3. "En människa ute i livet" : Synen på äldres deltagande i aktiviteter bland verksamhetschef, personal och brukare på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Emma Jansson; Emina Telo; [2019]
  Nyckelord :activities; elder; well-being; nursing home; activity theory; HR perspective; new public management; aktiviteter; äldre; välbefinnande; särskilt boende; aktivitetsteori; HR-perspektiv; new public management;

  Sammanfattning : This qualitative study’s purpose was to investigate and compare the view towards activities for elders among the manager, employees and the elders at a nursing home. One manager, two employees and three elders participated in interviews. These interviews showed that the view towards activities among elders was generally positive. LÄS MER

 4. 4. DESIGNING INTERACTIVE CARPET AND EVALUATING THE ARTIFACT WITHIN ACTIVITY THEORY

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Yeji Hong; [2018]
  Nyckelord :user experience; user research; interactive artifact; activity theory; design process; användarupplevelse; användarforskning; interaktiv artifakt; aktivitetsteori; designpro cess;

  Sammanfattning : When people are stressed, they are likely to walk faster. Research indicates that walking speed is an indicator of pace of life, with a faster walking speed in urban areas. Based on empirical data, I designed and developed a prototype of an interactive carpet for encouraging users on the carpet to slow down and thus to relax more. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om vilka verktyg som medierar relationen mellan interaktionsdesigner och systemutvecklare under implementationsfasen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Julia Michailoff; [2018]
  Nyckelord :interaktionsdesign; människa-datorinteraktion; interaktionsdesigner; systemutvecklare; implementationsfas; aktivitetsteori; tematisk analys; minne;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka vilka verktyg som medierar relationen mellan interaktionsdesigner och systemutvecklare under implementationsfasen av en produkt. Fyra interaktionsdesigners och fyra systemutvecklare har intervjuats, varav intervjuformen har varit semi-strukturerade. LÄS MER