Sökning: "aktuell forskning om läs- och skrivutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden aktuell forskning om läs- och skrivutveckling.

 1. 1. ”Det viktigaste för att nå bra resultat är hur man hanterar dem” : en studie om två lärares användning av basläromedel i läs-och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Josefine Arildsson; Jasmine Karlsson; [2014]
  Nyckelord :basläromedel; läroplan; kvalitativ studie; läsutveckling; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att ta reda på huruvida basläromedel är tillräckligt som undervisningsmaterial för att möjliggöra elevernas uppnående av läroplanens kunskapskrav i läs- och skrivundervisningen samt om det ger lärare möjlighet att arbeta utifrån aktuell forskning inom läs- och skrivutveckling. Det har vi undersökt genom en kvalitativ studie då vi har observerat två undervisningstillfällen, intervjuat två lärare och sex elever på två olika skolor i årskurs två samt analyserat de båda basläromedlenSpråkdax 2 och Piratresan. LÄS MER

 2. 2. Prediktion av läs- och skrivsvårigheter genom TRAS

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martina Arnving; Annika Ingelström-Nilsson; [2014]
  Nyckelord :kartläggning; läs- och skrivutveckling; språklig medvetenhet; TRAS;

  Sammanfattning : Arnving, Martina & Ingelström-Nilsson, Annika (2014) Prediktion av läs- och skrivsvårigheter genom TRAS. (Early screening of language development as a tool for prediction of reading and writing skills) Magisterkurs, Specialpedagogik, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola Syfte Vi vill undersöka om det går att förutsäga läs- och skrivsvårigheter genom tidig kartläggning med stöd av TRAS, Tidig Registrering Av Språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Skriftspråk för de yngsta : En pedagogisk studie av skriftspråkligt arbete i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Annette Olofsson; [2011]
  Nyckelord :förskola; läsinlärning; skrivinlärning; skriftspråklighet;

  Sammanfattning : Studien utfördes som en kvalitativ undersökning på en förskola med inriktning på tidig läs- och skrivutveckling. Syftet var att undersöka hur pedagogerna arbetade med att stimulera ochuppmuntra skriftspråksutvecklingen hos de yngsta barnen, i åldern ett till tre år. LÄS MER

 4. 4. ¨Konsten att läsa och förstå : En studie i lärares syn på och undervisning i läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Ulrika Widén Persson; [2010]
  Nyckelord :Läsning; läsprocesser; läsförståelse; läsförståelsestrategier; läsförståelseundervisning;

  Sammanfattning : Studier har visat att svenska elever uppvisar svårigheter med att bearbeta texter. Det har också framkommit att elever i Sverige sällan får undervisning i hur de kan bearbeta och tolka olika texter, vilket är en brist enligt läsforskningen. LÄS MER

 5. 5. Individuell Läs- och Skrivutveckling eller inte?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Helen Pehrsson; Agneta Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Individuell; Läs- och Skrivutveckling;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om individuell läs-och skrivutveckling. Det vi har fokuserat på är om de intervjuvade lärarna individualiserar undervisningen för elever som redan kan läsa och skriva när de börjar skolan så att en individuell utveckling sker inom läs- och skrivinlärningen. LÄS MER