Sökning: "aktuell rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden aktuell rapport.

 1. 1. Den ofrivilligt (?) digitala ledaren : En studie om den av Covid-19 pandemin påtvingade digitala omställning av ledarskap och styrning i kommunikations- och informationsväxling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mats Andersson; Marcus Bjuhr; [2022]
  Nyckelord :Business process management; Covid-19; Digitalization; Digital economy; Process innovation; Leadership; Manager;

  Sammanfattning : Titel: Den ofrivilligt digitala ledaren – en studie om den av Covid-19 pandemin påtvingade digitala omställning av ledarskap och styrning i kommunikations- och informationsväxling Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi (Examensarbete på grundnivå) Författare: Mats Andersson & Marcus Bjuhr Handledare: Akmal Hyder Examinator: Aihie Osarenkhoe Datum: 2022-05-25   Syfte: Syftet är att undersöka och förstå hur Covid-19 pandemin påverkat ledarskapets digitala omställning i svenska företag samt att förklara hur verksamheterna hanterat den snabba förändringen av kommunikations- och informationskanaler. Metod: Denna studie använder en kvalitativ metod med en hermeneutisk kunskapssyn vilken erkänner komplexiteten i sociala strukturer och tolkar möjliga sanningar genom verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Exploring the Problem Space of Implementing a Cap and Trade System in a Flight Intensive Academic Institution

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Leo Bergqvist; [2022]
  Nyckelord :cap and trade; academic flying; sustainability; carbon emissions; emissions trading; behaviour change; cap and trade; akademiskt flygande; hållbarhet; koldioxidutsläpp; Utsläppshandel; beteendeförändring;

  Sammanfattning : Flying can constitute as much as a third of an academic institution’s total emissions and there’s a growing concern among researchers around their academic travel contributing to global warming. This paper is part of KTH FLIGHT, a research project for decreased CO2-emissions in flight-intensive organizations through creation and testing of practical tools. LÄS MER

 3. 3. Hinder för att arbeta hälsofrämjande i primärvården : en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Towa Åström; My Krutrök; [2022]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; primär prevention; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukdomar orsakade av våra levnadsvanor är ett hot mot folkhälsan, men med hälsofrämjande och primärpreventiva åtgärder kan de reduceras. Hit hör somatiska såväl som psykiska sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för en expanderade elfordonsflotta i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Tove Boivie; Mikaela Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka förutsättningarna för en expanderande elfordonsflotta i Stockholms län under en tidsperiod som sträcker sig från 2015-2030. Frågeställningar som undersöks och diskuteras rör incitament och hinder för en elektrifiering, prognoser och aktuell utveckling för densamma samt hur en elektrifiering av fordonsflottan kan komma att påverka belastningen på elnätet regionalt. LÄS MER

 5. 5. Vindkraft som ett socialekologiskt fix : Två fallstudier om vindkraft i Norrbotten och Östergötland

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Aylin Berber; Louise Wernersson; [2021]
  Nyckelord :wind power; conflicts; socio-ecological fixes; Östergötland; Norrbotten; saami people; mapping; vindkraft; konflikter; socialekologiska fix; Östergötland; Norrbotten; samer; kartläggning; kartering;

  Sammanfattning : För att studera hur omställningen från vertikal till horisontell energiutvinning kommer att påverka samhället har två fallstudier gjorts. Fallstudierna tillsammans med teorin om socialekologiska fix har använts för att analysera de socialekologiska transformationerna som sker på landskap och politiken som finns kring dessa transformationer. LÄS MER