Sökning: "akut PCI"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden akut PCI.

 1. 1. Långtidsbehandling med acetylsalicylsyra för äldre efter AKS jämfört med avbrott av behandlingen efter ett år och om tillägg av PPI kan minska ASA:s blödningsrisk -en systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Khadar Ahmed; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut koronart syndrom (AKS) är samlingsbegrepp för instabil angina, icke SThöjningsinfarkt (NSTEMI) och ST-höjningsinfarkt. AKS är en vanlig folksjukdom hos äldre och ungefär hälften av alla över 65 år har kranskärlssjukdom. Kranskärlssjukdom förorsakar cirka 30% av alla dödsfall och är den ledande dödsorsaken globalt. LÄS MER

 2. 2. Patientens välbefinnande i samband med koronarangiografi och PCI

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Blomqvist; Linda Karlsson; [2016-06-13]
  Nyckelord :Koronarangiografi; PCI; patient; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kranskärlssjukdom uppträder vid förträngning i hjärtats koronarartärer orsakat av ateroskleros. Koronarangiografi och perkutan koronarintervention (PCI) är en angiografi respektive intervention av hjärtats koronarartärer. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser i samband med att genomgå en perkutan koronar intervention (PCI) : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Andersson; Sofia Edin; [2016]
  Nyckelord :PCI; patienters upplevelser; hälsa; omvårdnad; trygghet; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Att drabbas av sjukdom kan ses som en krävande process, en förändring i livet som kan påverka hälsan. En akut hjärtinfarkt kan vara en traumatisk upplevelse som kräver direkt vård. Perkutan koronar intervention (PCI), som allmänt kallas ballongvidgning ges för att återställa den bristande blodcirkulationen. LÄS MER

 4. 4. Tid från symtomdebut till ankomst till sjukhus. : En registerstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Spets; Charlotte Palmqvist; [2013]
  Nyckelord :Akut hjärtinfarkt; Fördröjningstid; Ambulans;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka tiden från symtomdebut till ankomst till sjukhus hos patienter med akut hjärtinfarkt som fick en akut reperfusionsbehandling och om skillnad fanns i transporttid mellan ambulanstransport eller inte ambulanstransport samt undersöka skillnad mellan män och kvinnor. Syftet var också att undersöka hur stor del av populationen som ankom till sjukhus inom referensramen 90 minuter från symtomdebut. LÄS MER

 5. 5. Smärtupplevelser under PCI-behandling vid punktion av arteria radialis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Joakim Widestedt; Matilda Andersson; [2012]
  Nyckelord :smärta; PCI; smärtupplevelser; koronarangiografi; arteria radialis;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie är att studera smärtupplevelser, smärtfrekvens och smärtintensitet hos patienter med akut kranskärlssjukdom, som genomgår PCI-behandling med punktion av a. radialis, vid ett universitetssjukhus i mellansverige. LÄS MER