Sökning: "akut delirium"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden akut delirium.

 1. 1. Omvårdnad av äldre patienter med akut förvirringstillstånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Andén; Jenny Nyström; [2019]
  Nyckelord :Nursing; confusion; methods; aged; hospital; Omvårdnad; konfusion; omhändertagande; äldre; sjukhus;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Akut förvirringstillstånd är ett vanligt neuropsykiatriskt tillstånd som främst drabbar sköra, äldre människor. När akut förvirringstillstånd väl har uppstått finns det få behandlingar tillgängliga för att minska duration och allvarlighetsgrad. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans förebyggande och lindrande omvårdnadsåtgärder för patienter med konfusion : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lena Odell; [2019]
  Nyckelord :Konfusion; Omvårdnad; Prevention; Slutenvård; Vuxna;

  Sammanfattning : Konfusion, även kallat delirium, innebär en cerebral svikt med snabbt insättande, och yttrar sig i form av uppmärksamhets- och medvetanderubbning. Konfusion är ett vanligt tillstånd isamband med akut sjukdom, med riskfaktorer som hög ålder, infektioner, sepsis och multimedicinering. LÄS MER

 3. 3. Intensivvårdsdelirium : Att finna vägar för att hjälpa

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Natalya Nordh; [2018]
  Nyckelord :intensivvårdsavdelning; akut delirium; patient; kommunikation; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdsdelirium är ett akut debuterande psykiskt tillstånd som kännetecknas av ändrad medvetandenivå, nedsatt orienteringsförmåga, försämrade minnesfunktioner och avvikande beteende och varar från några timmar till några dagar. Orsaken till IVA-delirium är ofta en komplex kombination av flera faktorer. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter av akut konfusion hos äldre i akutsjukvård – En kvalitativ intervju studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Birgitta AQiff; [2018]
  Nyckelord :Emergency care; Delirium; experiences; geriatric patients; nurse; discover; Akutsjukvård; Delirium; erfarenheter; geriatriska patienter; sjuksköterska; upptäcka;

  Sammanfattning : Titel: Sjuksköterskans erfarenhet av akut konfusion hos äldre i akutsjukvård – En kvalitativ intervjustudie. Bakgrund: Äldre som vårdas i akutsjukvård har en incidens mellan 11–51% att utveckla akut konfusion under vårdtiden. Tillståndet är förenat med en ökad sjuklighet och dödlighet hos äldre. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdsdelirium hos barn : En systematisk och integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Torsten Hultqvist; Anna Klingberg; [2018]
  Nyckelord :delirium; barn; intensivvård; integrativ; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Svårt sjuka patienter som behandlas på intensivvårdsavdelning drabbas ofta av intensivvårdsdelirium (IVA-delirium) vilket leder till ökat patientlidande och ökade vårdkostnader. IVA-delirium är ett akut insättande tillstånd med fluktuerande förlopp. LÄS MER