Sökning: "akut polyradikuloneurit"

Hittade 1 uppsats innehållade orden akut polyradikuloneurit.

  1. 1. Akut polyradikuloneurit hos hund : etiologier och patologiska förändringar

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Siri Linde; [2015]
    Nyckelord :akut polyradikuloneurit; coonhound paralysis; Toxoplasma gondii; ; Neospora caninum; patogenes; patologi; acute polyradiculoneuritis; coonhound paralysis; pathogenesis; pathology;

    Sammanfattning : Det finns olika typer av neuropatier på hund. En av de ovanligare är akut polyradikuloneurit – en akut inflammation i nervrötterna och deras tillhörande perifera nerver. LÄS MER