Sökning: "akutsjukvård reflektion"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden akutsjukvård reflektion.

 1. 1. Etisk support inom akutsjukvård och intensivvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Olausson; [2021-08-19]
  Nyckelord :Intensivvård; etisk analys; etisk konsultation; etisk rond; moral case deliberation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdpersonal behöver ofta möta och hantera etiska problem i arbetet med patienter. De etiskt svåra situationerna som uppkommer, kan vara frågor om livsuppehållande behandling på kritiskt sjuka patienter, frågeställningar om patienters autonomi till konflikter mellan personal och närstående. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma och vårda äldre patienter med konfusion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicia Larsson; Niklas Persson; [2021]
  Nyckelord :Assessment tools; nursing; nurse perspective; person-centered care; qualitative study; Bedömningsverktyg; kvalitativ studie; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterkeperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konfusion är ett vanligt förekommande syndrom som ofta drabbar äldre människor inom sjukhusvård. Konfusion förväxlas ofta med andra sjukdomstillstånd eller förbises av sjuksköterskor vilket i sin tur kan leda till onödigt lidande för patienter. LÄS MER

 3. 3. Teamträningens betydelse för det akuta omhändertagandet intrahospitalt : en forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jonas Fuxing; Kaisa Virtanen; [2019]
  Nyckelord :Teamträning; Akutsjukvård; Patientsäkerhet; Kommunikation; CRM;

  Sammanfattning : Ett strukturerat omhändertagande av en akut sjuk patient på akutmottagningen är av vikt för patientsäkerheten. På akutmottagningen är det ständigt nya personalsammansättningar och teamarbetet runt patienten kan bli bristfällig. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av integritet inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Charlott Stenbacka; Monica Jähde; [2019]
  Nyckelord :Emergency care; Patient experience; Privacy; Relationship in care; Dignity.; Akutsjukvård; Patientens upplevelse; Integritet; Vårdrelation; Värdighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund Utformningen av miljön i akutsjukvården leder till svårigheter att tillvarata patientens integritet. Lyhördhet krävs från sjuksköterskans sida gällande att ge en individanpassad omvårdnad utifrån patientens egna preferenser och kultur. LÄS MER

 5. 5. Mångbesökares upplevelser av omvårdnad på akutmottagning och i primärvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Betty Alfredsson; Frida Ewesson; [2017]
  Nyckelord :Mångbesökare; akutmottagning; primärvård; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mångbesökare är en utsatt patientgrupp med ett stort behov av omvårdnad och behöver kontinuitet i vården, både inom akutsjukvård och i primärvård. Syfte: Syftet med studien var att beskriva mångbesökares upplevelser av omvårdnad på akutmottagning och i primärvård. LÄS MER