Sökning: "alexi"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet alexi.

 1. 1. Evidensbaserad intervention vid nedsatt läsförmåga och läsförståelse vid afasi : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emelie Carlstedt; Stina Emaus; [2021]
  Nyckelord :aphasia; alexia; therapy; reading; stroke; afasi; stroke; behandlingsmetod; läsförståelse; läsförmåga; språklig träning; logoped; evidens; alexi; förvärvad dyslexi.;

  Sammanfattning : The effect of aphasia varies across patients and consequently their rehabilitation needs may differ. Access to participation in today’s information society requires good reading skills and this should be considered in a patient's rehabilitation plan. LÄS MER

 2. 2. Skyfallskartering och åtgärdsanalys för Akademiska sjukhuset i Uppsala : Hydraulisk modellering i MIKE 21 och känslighetsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Alexi Lampinen; [2020]
  Nyckelord :Cloudburst analysis; pluvial flooding; urban flooding; flood control; GIS; SCALGO.; Skyfallsanalys; pluvial översvämning; översvämningsåtgärder; skyfallshantering; GIS; SCALGO; samhällsviktig verksamhet.;

  Sammanfattning : Översvämningar till följd av skyfall har blivit allt vanligare och förväntas att öka i takt med klimatförändringarna. Översvämningar kan ställa till stora skador för ett samhälle, framförallt när de samhällsviktiga verksamheterna blir drabbade. LÄS MER

 3. 3. Sensorbaserad kvalitetskontroll av råvatten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Oskarsson; Esmeralda Frihammar; Mathias Wallin; Madeleine Gobl; Ylva Kjellgren; Alexi Lampinen; Jennifer Jonsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är utförd på uppdrag av företaget Norrvatten vilka driver vattenverket Görvälnverket i Jakobsberg utanför Stockholm. Studien är uppdelad i tre huvudmål. Det första målet innefattar att utföra en analys av befintlig mätdata från en sensor som sitter inuti vattenverket. LÄS MER

 4. 4. Det klassiska berättandet i det moderna Sverige : En kvalitativ analys av den moderna svenskproducerade filmens användning av det klassiska berättandets dramaturgi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Lovisa Dahne; Alexi Matthis; [2016]
  Nyckelord :treaktsstruktur; protagonist; klassiskt berättande; dramaturgi; film; filmmanus; kritikerrosade filmer; kommersiella filmer; svenskproducerade långfilmer; En underbar jävla jul; En man som heter Ove; Micke Veronica; Tjuvheder; Min lilla syster; Flocken.;

  Sammanfattning : Syftet med denna vetenskapliga undersökning är att studera vilka element av det klassiska berättandets dramaturgi som går att finna i sex stycken olika svenskproducerade långa spelfilmer. Filmerna är uppdelade i två olika grupper, kritikerrosade och biosuccéer, dessa har valts ut med hjälp av statistik från Svenska Filminstitutet. LÄS MER

 5. 5. Testning av högläsning och spontantal vid neurokirurgi i vaket tillstånd : En litteraturgenomgång för att vidareutveckla de intraoperativa testmetoderna

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Maria Birck; Sofia Lindblom; [2015]
  Nyckelord :alexia; aphasia; awake surgery; dual route; intraoperative language testing; low-grade glioma; reading; speech and language pathology; spontaneous speech; afasi; alexi; dual route; intraoperativ språktestning; logopedi; lågmaligna gliom; läsning; spontantal; vakenkirurgi;

  Sammanfattning : Vaken hjärnkirurgi med testning av tal- och språkfunktioner ger viktiga fördelar vid operation av lågmaligna gliom. Denna metod ökar möjligheten för radikal resektion av tumören samtidigt som viktiga funktioner som till exempel språk bevaras. LÄS MER