Sökning: "algoritmiskt resonemang"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden algoritmiskt resonemang.

 1. 1. Matematiklärande genom kreativa resonemang

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :El Bariaki Assma; Schmidt Rebecka; [2021]
  Nyckelord :matematikuppgifter; kreativt resonemang; imitativt resonemang; algoritmiskt resonemang; matematiklärande;

  Sammanfattning : I den nya läroplanen Lgr 11 är resonemang i fokus och betraktas som en viktig del i utvecklingen av matematiska kunskaper hos elever (Skolverket, 2019). Hur elever resonerar och lär sig att resonera kan påverkas av den undervisning elever erbjuds i skolan. LÄS MER

 2. 2. Att lära för stunden eller för livet - En studie om hur elever genom kreativa och imitativa resonemang tillägnar sig kunskaper i matematik

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Malin Bergenholm; Agnes Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :Imitativt; kreativt; algoritmiskt; resonemang och problemlösning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur val av resonemangstyp påverkar elevers lärande över tid. Två matchade grupper med elever i årskurs 8 fick antingen lösa uppgifter med givna lösningsstrategier eller uppgifter där de fick konstruera egna lösningar. LÄS MER

 3. 3. Hur lärares val av matematikuppgifter möjliggör för imitativa och kreativa resonemang : En innehållsanalys av läroboksuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Erika Bergstrand; [2018]
  Nyckelord :Matematiklärobok; lärares uppgiftsurval; imitativt resonemang; kreativt resonemang;

  Sammanfattning : Trots att kritik riktas mot matematikläroböcker för att främst innefatta uppgifter som tränar elevers procedurella kunskaper är elevaktivt arbete i en lärobok vanligt förekommande i matematikundervisningen i Sverige. Lärares urval av läroboksuppgifter som elever får arbeta med kan antingen möjliggöra för imitativa eller kreativa resonemang. LÄS MER

 4. 4. Att tänka kreativt i matematik : Om hur olika resonemang uppmuntrar lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :André Wikman; [2015]
  Nyckelord :Memorera; algoritm; hinder; utmaning; strävan;

  Sammanfattning : Klassrummet är den plats lärare och elever tillsammans lär sig kunskaper om matematik. En viktig del i klassrummen är undervisningens matematikuppgifter, uppgifterna som skapar ett utmanande hinder och engagerar eleverna att sträva mot ett lärande. LÄS MER

 5. 5. "F av x är väl egentligen y?" : En studie om gymnasieelevers förståelse för funktionsbegreppet och dess representationer

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Jonas Fransson; [2013]
  Nyckelord :functions; concept of a function; representations; conceptual knowledge; mathematical reasoning; funktioner; funktionsbegreppet; representationsformer; strukturell kunskap; procedurell kunskap; matematiskt resonemang;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att studera gymnasieelevers förståelse för funktionsbegreppet.Den teoretiska utgångspunkten har varit att studera elevernas förmåga att växla mellanolika representationsformer och studera deras förståelse för relationen mellan de olika representationerna. LÄS MER