Sökning: "alkohol vanor"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden alkohol vanor.

 1. 1. PERSONALITY TRAITS AND WOMEN’S ALCOHOL CONSUMPTION

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Michelle Andersson; Therese Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Personality traits; women; alcohol consumption; The Big Five Personality Traits; risk factors; Personlighetstyper; kvinnor; alkoholkonsumtion; Big-Five-teorin; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Women are a particularly vulnerable group when it comes to victimization while intoxicated. Personality traits and characteristics have been shown to have an impact on alcohol consumption. LÄS MER

 2. 2. Distriktsköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete vid ohälsosamma levnadsvanor : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Caroline Åsroth; Eva Modén Danielsson; [2020]
  Nyckelord :district nurses; health-promotion work; person-centered care; unhealthy living habits; qualitative interview study; distriktssköterskor; hälsofrämjande arbete; kvalitativ intervjustudie; ohälsosamma levnadsvanor; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: De vanor som främst påverkar hälsan negativt är en eller fler av följande; ohälsosamma kostvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, daglig tobaksrökning, samt riskbruk av alkohol. Distriktssköterskor har inom primärvården uppgiften att stödja och motivera patienter med ohälsosamma levnadsvanor till en förändring. LÄS MER

 3. 3. Too Cool for School : En kvantitativ studie om studierelaterad problematik bland gymnasieelever och deras inställning inför studierna - ur ett helhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Johanna Andersson; Jennifer Landin Andersson; [2019]
  Nyckelord :High school students; study related problems; truancy; alcohol and drug use; holistic perspective.; Gymnasieelever; studierelaterad problematik; skolk; alkohol- och narkotikaanvändning; helhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka gymnasieelever i årskurs tre och deras motivation till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan, samt undersöka vad som kan bidra till problematiken kring att vissa gymnasieelever inte är motiverade till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan. Ett visst fokus riktas mot gymnasieelevers alkohol- och narkotikaanvändning, med syftet att undersöka huruvida detta samspelar med bristande studiemotivation. LÄS MER

 4. 4. Berusad i Europa : En kvantitativ studie om européers alkoholvanor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Felicia Frennesson; Noor Karim; [2018]
  Nyckelord :Alkoholvanor; alkoholkonsumtion; socioekonomisk status; könsskillnader AUDIT-C;

  Sammanfattning : Alkohol är en källa till glädje men är också orsaken till många människors lidande och död. Värst drabbade är de som redan är missgynnade i samhället och den världsdel där alkohol konsumeras som mest är Europa. Alkoholen är integrerad i det sociala livet människor emellan och är något som är förknippat med mat och fest. LÄS MER

 5. 5. BARN GÖR SOM DU GÖR, INTE SOM DU SÄGER : En intervjustudie med föräldrar om deras barns alkoholvanor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Evelina Cajvall; [2018]
  Nyckelord :Föräldrar; minderåriga; barn; alkohol; socialt arv; social inlärnings teori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om föräldrars syn på minderårigas alkoholkonsumtion samt om deras uppväxt och erfarenheter med alkohol påverkar deras barns alkoholvanor. Metoden som användes för att besvara detta var tio semistrukturerade intervjuer med föräldrar som har ett eller flera barn som är minst tolv år gamla, de frågor som ställdes berörde deras egna uppväxt i relation till alkohol, deras nuvarande syn på alkohol bland unga samt om deras barns alkoholvanor. LÄS MER