Sökning: "alkoholberoende"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet alkoholberoende.

 1. 1. Icke-troende i tolvstegsprogrammet : En kvalitativ, religionspsykologisk studie om deltagares andliga upplevelser under tolvstegsprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Stina Sömsk; [2020]
  Nyckelord :Tolvstegsprogram; tro; spiritualitet; anonyma alkoholister; religion; tillnyktrande; alkoholberoende; drogberoende; missbruk;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur den religiösa aspekten av tolvstegsprogrammet upplevs av icke-troende deltagare samt vilken upplevd betydelse den religiösa aspekten av tolvstegsprogrammet har för deltagarna för att bli fria från sitt beroende. Undersökningen är en intervjustudie där tre respondenter från tolvstegsprogrammet deltagit i semistrukturerade djupintervjuer. LÄS MER

 2. 2. Patientdelaktighet vid abstinensbehandling för alkoholberoende inom vuxenpsykiatrisk heldygnsvård : En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Susanna Israelsson; [2020]
  Nyckelord :Alkoholabstinens; alkoholberoende; delaktighet; intervjustudie; kvalitativ; patient; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som vårdas i heldygnsvård inom vuxenpsykiatrisk vård för alkoholabstinens vid alkoholberoende har visat sig vara i en utsatt situation. Abstinenssymptom begränsar patientens vilja och förmåga till delaktighet i den egna vården. LÄS MER

 3. 3. Kan känsla av sammanhang och självbild predicera behandlingsutfall vid alkoholberoendebehandling?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Anders Hellenäs-Silano; Tobias Sjögren; [2019-11-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka känsla av sammanhang och självbild hos personer som genomgått behandling för alkoholberoende samt huruvida känsla av sammanhang och självbild kunde predicera behandlingsutfall. I studien deltog 322 personer, 243 män och 79 kvinnor, med en genomsnittsålder på 48,15 år. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med substansberoende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Anna Falkman Welén; Simona Straupaite; [2019]
  Nyckelord :upplevelse; sjuksköterskor; substansberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansberoende är ett växande samhällsproblem. I Sverige beräknas cirka 330 000 personer ha ett alkoholberoende och 55 000 ett narkotikaberoende. Missbruk och beroende leder till ökat antal medicinska sjukdomar vilket resulterar i ett flertal vårdtillfällen där sjuksköterskorna kommer att vårda patienter med substansberoende. LÄS MER

 5. 5. "Det tar lika lång tid att gå ut ur skogen som att gå in i den" : Att ta sig ur ett alkoholberoende

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mimmi Rauschning; [2019]
  Nyckelord :alkohol; nykter alkoholist; vändpunkter; behandling; livsförändringar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur vägen från alkoholberoende till nykterhet kan se ut. Studien har en narrativ utgångspunkt och insamlandet av material har skett med öppna intervjuer. Tidigare studier visar på att det finns olika perspektiv på alkoholism och behandling för det. LÄS MER