Sökning: "allålderslitteratur"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet allålderslitteratur.

 1. 1. Barn- och ungdomslitteratur utan gränser : En fältstudie om synen på crossover och åldersöverskridande läsning bland svenska förlag

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Sandelin; [2021]
  Nyckelord :Crossover; allålderslitteratur; åldersöverskridande läsning; litteratursociologi; bokförlag; den litterära processen; bokstudier; den svenska bokmarknaden; barn- och ungdomslitteratur; böcker för unga vuxna; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka de svenska förlagens syn på åldersöverskridande barn- och ungdomsböcker och i synnerhet crossover, samt att redogöra för hur begreppet crossover används bland förläggare, redaktörer, litterära chefer och andra branschpersoner. I syftet ingår vidare att spåra förändringar i utgivningen, samt att granska synen på böcker som riktar sig till både unga och vuxna utifrån att titta på hur de intervjuade resonerar kring målgrupper, kategorier, identifikation med karaktärer, böcker med dubbla tilltal och slutligen presentera en rad böcker som enligt de intervjuade kan anses vara crossover idag. LÄS MER

 2. 2. Barbro Lindgrens romaner om Sparvel : 1970-talsidéer och allålderslitteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alva Franzon; [2015]
  Nyckelord :Barbro Lindgren; Lindgren; allålderslitteratur; 1970-tal; litteratursociologi; Jättehemligt; Världshemligt; Bladen brinner; Lilla Sparvel; Stora Sparvel; Bara Sparvel; Boken om Sparvel; Hemligheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Makt och motstånd för alla åldrar : Naturen som subversiv kraft i Elsa Beskows Sagan om den lilla hinden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Gunhild Arby; [2013]
  Nyckelord :Elsa Beskow; Sagan om den lilla hinden; motstånd; makt Foucault; Annis Pratt; Beskows maktperspektiv; Beskows könsrollssyn; normalitet och avvikelse; ätstörningar; disciplinär makt; barnlitteratur; bilderboksanalys; crosswriting; crossoverlitteratur; paratexter; maktanalys; Sagan om den lilla hinden; gröna arketyper; natursyn; Beskows natursyn; maktens mikrofysik; barnboksdebatt; barnlitteratur; dualt jämlikt tilltal; allålderslitteratur; diskurser; litterär strategi; Dafnemyten; maktutövning; Beskowforskning; patriarkala maktrelationer;

  Sammanfattning : Bilderboken Sagan om den lilla hinden kom ut 1924, bara några år efter att kvinnlig rösträtt införts i Sverige. Denna studie pekar på forskning som uppmärksammat att Beskow tidigt förde in samhällskritik i sina barnbokstexter och att kvinnors yttrandefrihet låg henne varmt om hjärtat. LÄS MER

 4. 4. Allåldersböcker : en annoterad förteckning med inledande resonemang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Bibliotek & läranderesurser

  Författare :Suzanne Persson; [1982]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med specialarbetet är att presentera genren allåldersböcker samt att ge litteraturtips till den intresserade läsaren. Med en kortfattad definition innebär begreppet allåldersböcker böcker som kan läsas med lika stor behållning av såväl barn och ungdom som vuxna läsare. LÄS MER