Sökning: "alla lärares ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden alla lärares ansvar.

 1. 1. "Jag tror att det är lättare att forma givande barn än att försöka omvandla giriga vuxna" : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med social och ekonomisk hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Irma Dzananovic; Jesper Lindström; [2020]
  Nyckelord :Economic dimension; preschool; preschool teacher; sustainable development; social dimension; perspective of values; Ekonomisk hållbarhet; förskolan; förskollärare; hållbar utveckling; social hållbarhet; värdegrundsperspektiv.;

  Sammanfattning : Ett begrepp som framträder ofta i globala diskussioner om världen är begreppet hållbar utveckling. Begreppet handlar om att kunna tillfredsställa människors grundläggande behov utan att påverka framtida generationers möjlighet till att få sina behov tillfredsställda. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar och arbetssätt kring läxor i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Martina Westling; [2020]
  Nyckelord :läxa; läxor; läxhjälp; likvärdig skola; lärandeeffekt; individualisering; hem-förhållanden; årskurs 1;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka lärares syn på läxor och synliggöra lärares arbets- och förhållningssätt till läxor i årskurs 1. Avsikten är att skapa förståelse för varia­tioner i åsikter om läxor och nyansera den pågående debatten. LÄS MER

 3. 3. Kan man lära ut ett språk till ett barn - utan att själv kunna språket? : En studie om arbete med flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Maria Holmquist; Emilia Wejlemark; [2020]
  Nyckelord :flerspråkighet; modersmål; språkutveckling; förskola; sociokulturellt perspektiv; undervisning;

  Sammanfattning : Flerspråkiga barn utgör en växande andel av barnen i förskolan idag. Styrdokumenten, både skollag och läroplan, är tydliga med förskollärares uppdrag att främja språkutvecklingen av flerspråkiga barns modersmål, detta samtidigt som huvudmän inte alltid tillhandahåller modersmålsstöd. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares uppdrag: att hitta balans mellan krav och resurser : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av det didaktiska ansvaret och dess konsekvenser för arbetsbelastningen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Annemieke Nannen (Kuneman); [2020]
  Nyckelord :Preschool teacher; profession; didactics; teaching; responsibility; workload; Förskollärare; profession; didaktik; undervisning; ansvar; arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ett didaktiskt professionsperspektiv synliggöra hur fem förskollärare identifierar sitt uppdrag och att få ökad förståelse för vilka konsekvenser uppdraget, enligt förskollärarna, har för arbetsbelastningen. De tre frågeställningar som studien har utgått ifrån är: Hur beskriver förskollärare sitt didaktiska ansvar utifrån förskolans läroplan? Hur ser, enligt förskollärare, de didaktiska förutsättningarna ut för den aktuella ansvars- och arbetsfördelningen i arbetslaget? Vilka konsekvenser har de didaktiska förutsättningarna för förskollärares arbetsbelastning? Studien har en kvalitativ metodansats och studiens empiri har samlats in med hjälp av fem semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Flickor, pojkar och paddor! : En kvalitativ studie om könsnormer i digitala applikationer i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Christine Larsson; [2020]
  Nyckelord :Gender; digital application; norms; preschool; Genus; digital applikation; normer; förskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur könsnormer kommer i uttryck i digitala appar som används av barn i förskolan. Studien är en kvalitativ som granskat nio digitala appar som används av barn i förskolan. LÄS MER