Sökning: "allmän Didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden allmän Didaktik.

 1. 1. Litteraturundervisning, av vilken anledning? : En kvalitativ studie av gymnasielärares reflektioner om de didaktiska frågorna vad och varför i litteraturundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :David Göransson; [2020]
  Nyckelord :Process of didactic; literature didactics; Klafki; general didactics; Didaktiseringsprocessen; litteraturidaktik; Klafki; allmän didaktik;

  Sammanfattning : This essay, “Education in literature, for what reason?” with the subtitle “A qualitative study of teachers reflections on the didactic questions what and why in the education of literature” has as its purpose to research how gymnasium teachers in literature reflects on the didactic questions what and why in relationship to the literature field of education. This is explored using qualitative interviews made with five teachers that is teaching literature in the Swedish gymnasium. LÄS MER

 2. 2.  Aniara – En kritisk-konstruktiv litteraturundervisning : Didaktiska förutsättningar sedda ur ett jungianskt arketypiskt samt ett dialektiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Margreta Sandkvist; Sandra Ljung; [2020]
  Nyckelord :allmän didaktik; Aniara; C. G. Jung; demokratisk värdegrund; dubbelt uppdrag; föreställningsvärldar; hållbar utveckling; integrativ didaktik; jungiansk symbolteori; Harry Martinson; Theodor W. Adorno; Wolfgang Klafki; kritisk-konstruktiv didaktik; kritisk teori; litteraturanalys; litteraturens legitimitetsfråga.;

  Sammanfattning : Detta arbete har strävat efter att undersöka vilka funktioner resultaten av en litteraturvetenskaplig analys av Harry Martinsons Aniara kan utgöra för att bemöta Wolfgang Klafkis fem didaktiska frågor. Frågeställningar i arbetet är formulerade utifrån Skolverkets beskrivning av lärarens dubbla uppdrag. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares uppfattningar och didaktiska val när digitala verktyg används i undervisningen : En kvalitativ studie som berör matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johanna Lexander Lo; Rebecca Stövegård; [2020]
  Nyckelord :digital tools; teaching mathematics; ICT; iPad; didactics; preschool; digitala verktyg; matematikundervisning; IKT; lärplatta; didaktik; förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar om digitala verktyg och deras didaktiska val i användandet av dem i undervisningen. Studien berör också digitala verktyg i relation till ämnesområdet matematik. Studien är kvalitativ och använder sig av semistrukturerade intervjuer samt observation. LÄS MER

 4. 4. Den taktfulla lärarens ideala klassrum - En kvalitativ studie av tre lärares syn på den goda lärmiljöns didaktiska grundpelare.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Björnåsen; [2019-07-01]
  Nyckelord :Allmändidaktik; disciplinering; pedagogisk takt; bemötande; klassrumsklimat;

  Sammanfattning : Allmän didaktik är den vetenskap som läraren behöver för att kunna undervisa – Johann Friedrich Herbart (1976) Så skrev Herbart år 1806 enligt von Oettingen (2018). Allmändidaktiken sträcker sig långt till- baka och redan för över 200 år sedan kunde Herbart se att lärare behöver allmändidaktisk kunskap för att lyckas med sin undervisning. LÄS MER

 5. 5. Kritiskt tänkande i ett ämnesdidaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Svensson; [2019]
  Nyckelord :Kritiskt tänkande; Kunskapsutveckling; Lärandeprocess; Läroplan; Pedagogik; Taxonomi; Värdegrundsarbete; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Kritiskt tänkande i pedagogisk verksamhet är både förankrat i det organisatoriska värdegrundsarbetet men också ett ämnesrelaterat syfte som elever förväntas utveckla som ett resultat av deras kunskapsutveckling. Lärarens arbetsplanering är en grundbult i all didaktik och får stor betydelse för hur kritiskt tänkande organiseras i pedagogiskt arbete och för hur väl läraren lyckas främja elevers utveckling av kritiskt tänkande. LÄS MER