Sökning: "allmän rättslära"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden allmän rättslära.

 1. 1. Ställt bortom rimligt tvivel - ett differentierat beviskrav? En studie av hur beviskravet tillämpas beroende på brottets grovhet och den tilltalades inställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Ferhm; [2022]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Straffrätt; Beviskrav; Differentierat beviskrav; Grov stöld; Ringa stöld; Rättsfallsstudie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En grundläggande princip inom brottmålsprocessen är att ingen person ska bli dömd för ett brott denne inte begått. Detta kan dels uppnås genom bevisbördans placering på åklagaren och dels genom att höga krav ställs på bevisningen. LÄS MER

 2. 2. Den pålitlige tjänstemannen - En tvärdisciplinär undersökning om domstolars hantering av polisers utsagor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lowe Lossing; [2022]
  Nyckelord :allmän rättslära; processrätt; bevisvärdering; utsagor; polis; felkällor; vittnesmål; vittnespsykologi; polispsykologi; tjänsteman; våld mot tjänsteman; hot mot tjänsteman; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I de flesta brottmål som handläggs i svenska domstolar utgör den viktigaste bevisningen utsagor från personer som bevittnat eller blivit utsatta för brott. Dessa utsagor kan i samband med att de avges inför rätten präglas av olika felkällor som på olika vis kan leda till felaktiga utpekanden vilket i längden kan resultera i att oskyldiga döms. LÄS MER

 3. 3. Folkets polyfoni och gängkriminaliteten - Ett rättsteoretiskt perspektiv på straffskärpningar och polisupprustningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lukas Rosén; [2022]
  Nyckelord :allmän rättslära; rättshistoria; rättssociologi; straffrätt; Frankfurtskolan; kritisk teori; Habermas; Locke; demokrati; fascism; gängkriminalitet; organiserad brottslighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The 34-point programme to combat organised crime is an ongoing codification of a political shift in the legislator’s view of criminal policy and the societal role of the police force. The measures are often criticised by academics and experts in the field for being ineffective, and that the means are not empirically proven to achieve the goals put forth. LÄS MER

 4. 4. Läkaren under luppen: En granskning av rättsmedicinsk expertbevisning i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Thellner; [2022]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; rättsmedicin; expertbevisning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Expert witnesses are an increasingly more common phenomena in the Swedish trial. Forensic physicians, forensic scientists and other experts give their opinions on complex matters in the hope that it will help the fact-finder understand certain circumstances. It is a difficult task and a lot can go wrong along the way. LÄS MER

 5. 5. Personlig integritet – ett minne blott? - En redogörelse för den svenska regleringen om hemliga tvångsmedel och användandet av bevismaterial från vissa krypterade kommunikationstjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Kronholm; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; straffprocessrätt; straffprocess; allmän rättslära; bevisrätt; bevis; principen om fri bevisföring; hemliga tvångsmedel; hemlig dataavläsning; krypterade kommunikationstjänster; encrochat; anom; sky ecc; skyecc.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hemliga tvångsmedel är ett fragmenterat och komplext område inom svensk rätt. Lagstiftningen är utspridd i flera olika lagar med en stor mängd korshänvisningar. Dessutom görs en åtskillnad om hemliga tvångsmedel företas inom ramen för en förundersökning eller i preventivt syfte. LÄS MER