Sökning: "allmän rättslära"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade orden allmän rättslära.

 1. 1. Sannolik homosexualitet - En kvantitativ analys av migrationsdomstolarnas trovärdighetsbedömningar av sexuell läggning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gottfrid Jansson; [2020]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Förvaltningsrätt; Bevisvärdering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Credibility assessments pose a substantial challenge for asylum seekers claiming refugee status on the basis of sexual orientation. The purpose of this thesis is to examine the Swedish Migration Court’s requirements for assessing the credibility of asylum seekers’ invoked sexual orientation. LÄS MER

 2. 2. Rätt subjekt? - En undersökning av rättssubjektet och rättssubjektiviteten med utgångspunkt i Visa Kurkis the bundle theory of legal personhood

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Hermansson; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; rättsvetenskap; law; Kurki; rättssubjekt; rättssubjektivitet; legal person; legal personhood; Te Awa Tupua; Whanganui; staten; kommunerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The past decades new kinds of entities have been recognised as legal persons. This global development in law have led to an increased academic interest in the concepts of legal person and legal personhood and what it is that defines these concepts. LÄS MER

 3. 3. Civil olydnad - En rättsfilosofisk diskussion om legitimitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Izabell Zaza; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; rättsvetenskap; law.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines how civil disobedience can be justified based on an argument of a higher moral law in a representative democracy. The method used to answer this question derives from a discourse analysis method together with a critical perspective on the law. LÄS MER

 4. 4. Att skapa familj – En queerteoretisk närläsning om kön och sexualitet i svensk familjerätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Malmberg; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; familjerätt; rättsvetenskap; queerteori; diskursanalys; narratologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När föräldrar inte själva kan komma överens i frågor om vårdnaden om, boendet för eller umgänget med sitt barn, kan frågorna tas upp hos socialtjänsten eller i domstol. När beslut om barn ska fattas, ska barnets bästa vara den slutligt bestämmande faktorn, en aspekt i bedömningen om barnets bästa är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER

 5. 5. Triaden som bevis för skakvåld - En undersökning av domstolarnas bevisvärdering efter NJA 2014 s. 699

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fagerberg; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; fri bevisvärdering; bevisvärdering; beviskraft; bayesiansk bevisvärderingsmetod; skakvåld; triaden; shaken baby syndrome; abusive head trauma; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Länge ansågs en triad av symtom, bestående av blödning under den hårda hjärnhinnan, ögonbottenblödning och hjärnpåverkan, innebära att ett barn hade blivit skakat. Triaden uppfattades även av svenska domstolar som stark bevisning för att ett barn blivit skakat och det finns flera fall där den tilltalade dömts med enbart triaden som bevisning. LÄS MER