Sökning: "allmän repertoar"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden allmän repertoar.

 1. 1. Läsning pågår? : En fallstudie av lärares och elevers uppfattningar om läsning av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mattias Karlsson; Kinga Lukacs; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; läsning; allmän repertoar; litterär repertoar; litteraturmedvetenhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom semistrukturerade intervjuer undersöka lärares och elevers uppfattningar om läsning av skönlitteratur i undervisningen. Som stöd för studien används en teoretisk modell om en allmän och en litterär repertoar som tillhör såväl läsaren som texten. LÄS MER

 2. 2. Metodiken i praktiken : Flöjt- och oboelärares syn på undervisningsmetodik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Andreas Andersson; [2019]
  Nyckelord :Method; methodology; phenomenology; flute; oboe; Metod; metodik; undervisningsmetodik; fenomenologi; flöjt; oboe;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att studera hur flöjt- och oboelärare erfar fenomenet undervisningsmetodik. För att uppnå detta syfte utgår studien från följande forskningsfrågor: Hur ser oboelärare på undervisningsmetodik som redskap i sin instrumentalundervisning? Hur ser flöjtlärare på undervisningsmetodik som redskap i sin instrumentalundervisning? Vilka likheter- och/eller skillnader finns det inom undervisningsmetodiken som redskap för instrumentalundervisning på flöjt och oboe? Studien omfattar en kvalitativ intervjustudie på musik- eller kulturskolor i Sverige med tre flöjtlärare och tre oboelärare och tar avstamp i det teoretiska perspektivet fenomenologi. LÄS MER

 3. 3. Subjektiv förankring eller inte? : Om litteraturdidaktik i gymnasieskolan: en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Jessica Mattsson; [2018]
  Nyckelord :subjektiv förankring; subjektiv relevans; erfarenhetspedagogik; sociokulturellt perspektiv; efferent och estetisk läsning; allmän och litterär repertoar;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att analysera och utvärdera de argument som presenterats i tidigare forskning för och emot subjektiv förankring som litteraturdidaktisk strategi och metod, samt att se om det i tidigare forskning framkommer något alternativ till subjektiv förankring. Tidigare forskning visar att subjektiv förankring förekommer i stor utsträckning, samt att subjektiv förankring är nära förknippat med en matchning av allmän och litterär repertoar. LÄS MER

 4. 4. Fight Clubs pedagogiska möjligheter : En studie av Fight Club och dess möjlighet att forma kritiska läsare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :David Janson; [2009]
  Nyckelord :Fight Club; faktion; fiktionalitet; litterär repertoar; allmän repertoar; undervisning; kritisk läsning; tendens; intertextuella relationer;

  Sammanfattning : För att ta reda på hur ett verk kan framhäva sin egen fiktionalitet och hur ett verk kan förhålla sig till andra texter gjorde jag en närläsning och tolkning av Fight Club. Syftet med undersökningen var att försöka undersöka verkets pedagogiska möjligheter att matcha och utmana elevernas litterära och allmänna repertoar, med fokus på textens möjligheter att göra motstånd mot förhållningssättet att läsa litteratur som empirisk avbildning av verkligheten, samt hur jag som pedagog kan använda detta verk för att illustrera hur den som fiktiv text skapar sin betydelse genom sitt förhållande till andra texter och klassiska teman. LÄS MER