Sökning: "allmän tillgänglighet"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden allmän tillgänglighet.

 1. 1. Folkbibliotekens utveckling i det digitaliserade Sverige : en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Moa Frykholm; Oscar Ringström; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; svenska folkbibliotek; digitalt utanförskap; institutionell logik;

  Sammanfattning : Sverige har sedan 90-talet arbetat med att se digitaliseringens möjligheter och styra samhället med dem som ledstjärna. I övergången till e-tjänstbaserade lösningar har dock inte alla samhällsgruppers behov tagits i åtanke, och utbildningen av befolkningen har varit något ojämn. LÄS MER

 2. 2. Upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Sanna Mustakangas; Jenny Tallheden; [2019]
  Nyckelord :Real Property Formation; Code of Land Laws; detailed plans; public places; leases; easement; access right; plan process; Fastighetsbildningslagen; Plan- och bygglagen; detaljplan; allmän plats; offentlig plats; upplåtelser; servitut; nyttjanderätt; planprocess;

  Sammanfattning : Kommuner har planmonopol i Sverige vilket innebär att de har ensamrätt att ta fram och anta detaljplaner. En detaljplan reglerar hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och upplåtas. I planen regleras vilken mark som ska utgöra allmän plats och kvartersmark. LÄS MER

 3. 3. Measuring and Analyzing Accessibility to Green-Blue Areas and Public Transportation : A study of Stockholm’s progress in achieving the United Nations Agenda 2030’s SDG 11

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maureen McNamara; [2019]
  Nyckelord :urbanization; compact cities; Agenda 2030; Sustainable Development Goals SDGs ; accessibility; GIS; spatial analysis; statistical analysis; green-blue areas; public transportation; Södertörnsanalysen; Södertörnsmodellen; urbanisering; kompakta städer; Agenda 2030; Sustainable Development Goals SDGs ; hållbarhetsmål; tillgänglighet; GIS; rumslig analys; statistisk analys; grönblå områden; kollektivtrafik; Södertörnsanalysen; Södertörnsmodellen;

  Sammanfattning : The rapid urbanization of populations from rural areas to cities calls for more sustainable focused urban planning to combat the negative effects of urban sprawl. The United Nations’ Agenda 2030 includes the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 targets that aim to unite both developed and developing countries in transforming humanity and the planet for a more sustainable future. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av att vara delaktig i sin vård i hemmet : en allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Dörte Wiese; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; Hemsjukvård; Patientperspektiv; Personcentrerad vård; Vård i hemmet;

  Sammanfattning : Patientens rätt till delaktighet har ytterligare förstärkts i Sverige genom lagstiftning sedan 2014. Processen att stärka patientens roll och delaktighet i sin vård inom vården har påbörjats och nya arbetsmodeller befinner sig under utveckling och implementering. LÄS MER

 5. 5. En konkurrensutsatt spelmarknad : Med särskild inriktning på onlinespel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nilsson Alexander; [2018]
  Nyckelord :spel; spellagstiftning; eu-rätt; fria rörlighet; inre marknad; lotteri; kasino; online;

  Sammanfattning : Den svenska spellagstiftningen härrör från närmare ett sekel tillbaka i tiden. Staten har sedan 1943 varit ensam aktör på den svenska spelmarknaden och en privatiserad spelmarknad har enbart funnits under den korta tid som Tipstjänst inte varit förstatligat. Sedan införandet av spelmonopolet har mycket hänt. LÄS MER