Sökning: "allmänintressen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet allmänintressen.

 1. 1. Avdrag för underskott i utländska fasta driftställen inom Europeiska unionen: En analys av EU-domstolens restriktionsprövning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Richard Fiskesund; [2019]
  Nyckelord :Restriktionsprövning; Slutlig förlust; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det direkta beskattningsområdet har en särskild ställning inom EU-rätten då medlemsstaterna själva i stor utsträckning utformar sin skattelagstiftning. Trots medlemsstaternas relativt starka självbestämmanderätt måste lagstiftningen som utformas fortfarande iaktta och respektera de grundläggande friheterna. LÄS MER

 2. 2. Postkoloniala staters suveränitetsanspråk i ny form – En studie av suverän maktutövning över allmänintressen och internationellt investeringsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Hult; [2015]
  Nyckelord :folkrätt; internationell investeringsrätt; allmänintressen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har en debatt pågått om det skydd utländska investerare erhåller inom ramen för bilaterala investeringsskyddsavtal (BIT) och tvistlösningsmekanismen ISDS. I debatten har kritik framförts mot att investeringsskyddet i för stor utsträckning gynnar investerarens ekonomiska intressen, samtidigt som allmänintressen i värdstater till investeringar missgynnas genom att statens lagstiftningsutrymme begränsas. LÄS MER

 3. 3. Ränteavdragsreglernas förenlighet med EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Johansson; [2013]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; räntebegränsningsregler; räntesnurra; etableringsfriheten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ränteavdragsreglerna har alltsedan de infördes år 2009 varit föremål för kritik, exempelvis vad gäller deras förenlighet med de i FEUF fastslagna fria rörligheterna. Trots att HFD har konstaterat att ränteavdragsreglerna är förenliga med de fria rörligheterna kvarstår kritiken. LÄS MER

 4. 4. Jag kan ju ringa upp Ilmar Reepalu om jag behöver

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Magnus Vøllo; Jacob Dexe; [2010]
  Nyckelord :lobbyism; näringsliv; beslutsprocesser; Öresundsregionen; påverkan; regionalisering; förankring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vem lyssnar politiker egentligen på? Det finns ett mycket ambitiöst mål för Öresundsregionen – att regionen ska bli den främsta i Europa. För att man ska lyckas med det krävs att medborgare och näringsliv kan påverka och samtala med politiker. LÄS MER

 5. 5. Rule of reason-doktrinen och direkt beskattning : ett samhällsekonomiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Emma Wisselgren; [2008]
  Nyckelord :rule of reason; tvingande hänsyn till allmänintresset; territorialitetsprincipen; skattesystemets inre sammanhang; skatteflykt; effektiv skattekontroll; nationalekonomiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Många av de komponenter som är nödvändiga i ett nationellt beskattningssystem erkänns av EG-domstolen som tvingande hänsyn till allmänintresset, även om de bakomliggande värdena inte kommer till uttryck på exakt samma vis i EG-rätten som i den nationella rätten. De nationella allmänintressen som inte erkänns av domstolen kan sammankopplas med godtagbara förklaringar till varför ett sådant erkännande inte är lämpligt eller nödvändigt. LÄS MER