Sökning: "allmänna handlingar"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden allmänna handlingar.

 1. 1. Administrativa krav i en kreativ process : Arkivariers syn på arkivering och tillgängliggörande av forskningsdata på svenska lärosäten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Billy Jändel-Holst; [2022]
  Nyckelord :Digital Preservation; Data Curation; Public Records; Research Data; Digitalt bevarande; öppna data; e-arkiv; forskningsdata; allmänna handlingar;

  Sammanfattning : Introduction. Previous research has shown that the increasing demands of research data management have proven to be challenging to both researchers and research support. The aim of this thesis is to investigate the process of managing, archiving, and sharing research data and what challenges it faces. LÄS MER

 2. 2. "Men se här—det här har funnits förut" : Ett regionarkivs arbete med utåtriktad verksamhet under Coronapandemin och rollen digitala verktyg spelat för verksamheten

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Blick; [2022]
  Nyckelord :arkiv; regionarkiv; utåtriktad verksamhet; digitala verktyg; coronapandemin; coronaanpassning;

  Sammanfattning : Utifrån syftet att undersöka hur utåtriktad verksamhet genomförts under Coronapandemin vid ett av Sveriges regionarkiv samt vilken roll digitala verktyg haft under perioden har denna undersökning utgått från följande frågeställningar: Hur upplever arkivarierna att den utåtriktade verksamheten förändrats under de restriktioner som varit rådande under coronapandemin? Vilka arbetsprocesser har sett en ökad användning av digitala verktyg för att genomföras under pandemin? För att besvara undersökningens frågor genomfördes en semi-strukturerad intervju med två verksamma arkivarier vid ett regionarkiv. Deras svar har sedan analyserats utifrån Karin Åström Ikos uppdelning av utåtriktad verksamhet som bestående av tillhandahållande, tillgängliggörande, synliggörande samt levandegörande för att nå fram till vilka aspekter av den utåtriktade verksamheten som förändrats under pandemin. LÄS MER

 3. 3. Krav på styrkt identitet för familjeåterförening – En rättsvetenskaplig studie av kravet på styrkt identitet i förhållande till rätten till respekt för familjelivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gry Sachs; [2021]
  Nyckelord :rättsvetenskap en. law ; migrationsrätt; anknytning; mänskliga rättigheter; rätten till familjeliv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppehållstillstånd i Sverige kan ges bl.a. på grund av familjeanknytning. Ett av de grundläggande kraven för att uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning ska beviljas är kravet på styrkt identitet. LÄS MER

 4. 4. Medborgarinitiativ och dess påverkan på kommunala klimatstrategier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Erika Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En klimatstrategi är ett styrdokument som används för att organisera klimatarbetet i en organisation utefter deras mål. Även fast flera författare tidigare har understrukit vikten av att medborgare ska vara involverade i beslut som rör miljöfrågor är det sällan invånare får påverka klimatstrategier. LÄS MER

 5. 5. Vad sparas för eftervärlden? : En fallstudie om hur statliga myndigheter hanterar information som inte utgör allmänna handlingar.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Frida Sandgren; [2021]
  Nyckelord :Allmän handling; gallring; digitala handlingar; statliga myndigheter;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur handlingar som inte är allmänna handlingar hanteras av tre statliga myndigheter. Utgångspunkten är att det kan finnas handlingar som inte faller in under definitionen allmänna handlingar som kan vara intressanta för eftervärlden och att de riskerar att rensas bort för att det inte finns något regelverk som styr hur de ska hanteras. LÄS MER