Sökning: "allvarlig händelse"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden allvarlig händelse.

 1. 1. Upplevelsen av att vara förälder till ett barn som drabbas av en traumatisk händelse : En analys av ett narrativ

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emelie Forsberg; Maria Rask; [2019]
  Nyckelord :Traumatisk händelse; föräldrar; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; narrativer;

  Sammanfattning : En traumatisk händelse sker plötsligt och oväntat och kan orsaka stor fysisk och psykisk skada hos den drabbade och dennes närstående. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att vara förälder till ett barn som drabbas av en traumatisk händelse. LÄS MER

 2. 2. "Det kommer ju bli kaos" : en beskrivning av sjuksköterskors uppfattningar om den katastrofmedicinska beredskapen på Storstockholms akutmottagningar.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Liv Persson; Henrietta Stridsman Möller; [2018]
  Nyckelord :Disaster preparedness; Disaster nursing; Emergency department; Registered nurses; Perceptions; Katastrofmedicinsk beredskap; Allvarlig händelse; Akutmottagning; Sjuksköterskor; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet katastrofer i världen och Sverige ökar och därmed ökar även behovet av katastrofmedicinsk beredskap. Akutmottagningen utgör ofta den första kontakten med sjukvården och därför har akutsjuksköterskorna en mycket central roll vid en allvarlig händelse. LÄS MER

 3. 3. Vilka platser ombord löper störst brandrisk : Var startar bränderna ombord

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Martin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Fire; Incidentreport; vessels; shipping; Brand; Fartyg; Haverirapport; Sjöfart;

  Sammanfattning : Bränder ombord på fartyg till sjöss är en mycket allvarlig händelse då besättningen ombord måste förlita sig på sin egen kompentens och den begränsade tillgängliga utrustningen när branden skall bekämpas. Bränderna kan snabbt gå överstyr då det finns stora mängder bränsle och i många fall är även lasten brännbar. LÄS MER

 4. 4. Att skapa en motståndskraftig nation : Sverige bedömt genom sex upplagor av broschyren Om Kriget Kommer

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Jörle; [2018]
  Nyckelord :resilience; crisis management; securization; nationalism; resiliens; motståndskraft; krishantering; säkerhetisering; nationalism;

  Sammanfattning : This thesis deals with a well-known part of Swedish government communication to the citizens and inhabitants of Sweden regarding the event of war or other external threats, the brochure “If War Arrives” first published in 1943. With a sixth edition named ”If War or Crisis Arrives” in May 2018 the suite of printed information has been the prime advice to the Swedes during 75 years. LÄS MER

 5. 5. Borås Stads kris- och katastrofhantering : En kvalitativ studie om organisering, måluppfyllelse, utveckling samt omhändertagande av de drabbade

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annika Hansson; Susanne Khoshaba; [2018]
  Nyckelord :kris- och katastrofhantering; KAH; CKS; Servicekontoret; kris; katastrof;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka kris- och katastrofhanteringens utveckling i Borås Stad och huruvida de uppnår de krav som ställs på kommunal nivå när det kommer till kris- och katastrofhantering samt dess organisering i arbetet. Uppsatsen syftar även till att undersöka hur organiseringen är för dem som drabbats av en kris eller katastrof. LÄS MER