Sökning: "allvarliga körskador"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden allvarliga körskador.

 1. 1. ”Helikopterperspektiv” i arbetet mot allvarliga körskador : en kvalitativ studie om arbetet mot allvarliga körskador hos Svenska kyrkans skogscertifiering enligt ”lärande organisation”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ricarda Schultz; [2019]
  Nyckelord :allvarliga körskador; den femte disciplinen; den lärande organisationen; entreprenörskap; organisationsstruktur; skogscertifiering; skogsåtgärder;

  Sammanfattning : Markskador,så kallade allvarliga körskador,i samband med skogsåtgärdersomgallring, slutavverkning och markberedningär ett allmänt och känt problem.Allvarliga körskador kan innebära grav påverkan på miljön, exempelvis urlakning av giftiga ämnen som kvicksilver i vattendragdär de utgör stor risk för människors hälsa. LÄS MER

 2. 2. Inställning och kommunikation kring körskador bland skogstjänstemän och entreprenörer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Gustav Claesson; [2015]
  Nyckelord :enkätundersökning; policy; traktdirektiv; samsyn; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Körskador i samband med skogsbruk är ett problem. År 2012 togs en branschgemensam policy fram, som innehöll definitioner och rekommendationer för undvikande av allvarliga körskador. Studier har visat att attityder, kunskap och samsyn är viktiga faktorer för att minska körskador. LÄS MER