Sökning: "allvarlighetsgrad"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet allvarlighetsgrad.

 1. 1. Conducting a vulnerability assessment of an IP camera

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexander Manske; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We conduct a vulnerability assessment of an IP camera to investigate its susceptibility to common malicious attacks and their eventual consequences. We use the UK government ’Code of Practice’-goals for IoT devices to guide us and facilitate a more efficient assessment. LÄS MER

 2. 2. Studenters uppfattningar av allvarlighetsgraden till partnervåld

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Alva Erixon; Erika Felix; Lisa Jonsson; [2019]
  Nyckelord :partner violence; university students; frequency; gender differences; perception of severity; victim and perpetrator; partnervåld; studenter; förekomst; könsskillnader; uppfattning av allvarlighetsgrad; utsatt och förövare;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte förekomsten av milt partnervåld bland studenter samt om det förelåg en interaktionseffekt mellan kvinnliga och manliga studenter vad gäller uppfattningen av allvarlighetsgraden till partnervåld samt studentens egen historia av partnervåld. Två vinjetter beskrev ett scenario av partnervåld som graderades utifrån Opinions of Domestic Violence Scale samt fjorton frågor om beteenden inom partnervåld. LÄS MER

 3. 3. Triageringsrutiner för akut mottagande av kolikhästar på fyra svenska hästkliniker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofia Alström; Mathilda Nygårds; [2019]
  Nyckelord :häst; triagering; triageringssystem; prioritering; kritisk; akut; erfarenhet; vitalparametrar; patientsäkerhet; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Forskningsområdet för triagering är väl studerat inom humanvården och användning av triageringssystem har gett goda resultat på akutmottagningar. Triagering innebär att patienten får en bedömning av sjukdomstillståndet och prioriteras därefter enligt allvarlighetsgrad. LÄS MER

 4. 4. KOL-patienters nutrition och sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Erika Bygg; Ellinor Morelius; [2019]
  Nyckelord :COPD; chronic obstructive pulmonary disease; literature review; malnutrition; nurse care.; KOL; kroniskt obstruktiv lungsjukdom; litteraturöversikt; malnutrition; omvårdnadsåtgärder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Malnutrition är vanligt hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Malnutrition hos patienter med KOL kan orsaka nedsatt immunförsvar, ökad dyspné, minskad livskvalité samt att KOL-sjukdomen riskerar att öka i allvarlighetsgrad samt ha ett snabbare sjukdomsförlopp. LÄS MER

 5. 5. An Extreme Value Approach to Road Safety Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Johanna Lägnert; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis we study the feasibility of applying extreme value theory to data regarding road safety. In particular, we propose a model for assessing the risk of collision and near collision using extreme value theory. LÄS MER