Sökning: "almir aldzic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden almir aldzic.

  1. 1. Läraren får gärna också visa mer hur man ska göra" : En studie av årskurs nio elevers inställning till idrott samt idrott och hälsa och deras uppfattning kring ämnets innehåll och arbetssätt.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Almir Aldzic; [2014]
    Nyckelord :Arbetsätt; innehåll; idrott; ämnet idrott och hälsa;

    Sammanfattning : .... LÄS MER