Sökning: "alutogent perspektiv"

Hittade 1 uppsats innehållade orden alutogent perspektiv.

  1. 1. "Att ligga steget före". Fokusgruppsintervjuer med specialpedagoger om deras uppfattningar om förebyggande och hälsofrämjande arbete

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Pernilla Jansson; [2014-04-22]
    Nyckelord :elevhälsa; hälsofrämjande; förebyggande; patogent perspektiv; alutogent perspektiv;

    Sammanfattning : Syfte: Att med denna studie undersöka specialpedagogers uppfattningar och resonemang om förebyggande och hälsofrämjande arbete i specialpedagogisk praktik.Teori: Den teoretiska utgångspunkten för studien är det sociokulturella perspektivet. Människan föds som en kommunikativ varelse inriktad mot att samspela med andra. LÄS MER