Sökning: "alzheimers"

Visar resultat 1 - 5 av 312 uppsatser innehållade ordet alzheimers.

 1. 1. BORTOM ALLA ORD - En strukturerad litteraturöversikt om kommunikation inom demensvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Angela Reydet; Gisela Skoglund; [2023-03-16]
  Nyckelord :demens; alzheimers; sjuksköterska; kommunikation; särskilt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med en allt snabbare befolkningstillväxt - jämte en ökande andel åldrande befolkning - växer även den folksjukdom som är kopplad till den äldre människan, en demensdiagnos. Sjukdomen påverkar individens kognitiva funktioner och kommer så småningom dels få svårt att kommunicera verbalt, dels också få svårt att förstå verbalt språk. LÄS MER

 2. 2. "Allt mindre du, alltmer någon annan." : Upplevelser av att vara närstående till en person med Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joanna Jönsson; Aureliana Strand; [2023]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; familjecentrerad omvårdnad; kvalitativ metod; närstående; självbiografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom som är den vanligaste demenssjukdomen kallas även för "anhörigas sjukdom". Närstående utgör en viktig del av vården av en person med Alzheimers sjukdom. För att kunna hantera rollen som närstående och uppleva ett välmående behöver även närstående information och stöd från sjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. Interventioner för att minska ångest hos personer med demenssjukdom : En litteraturstudie för sjuksköterskors kännedom om interventioner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Louise Olsson; Amanda Lundell; [2023]
  Nyckelord :demenssjukdom; ångest; intervention; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Introduktion: Demenssjukdom används som ett paraplybegrepp som innefattar Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och demenssjukdom av annan typ. Förekomst av ångest vid diagnostiserad demenssjukdom är vanligt, då demenssjukdom är en dödlig progressiv sjukdom som innebär en nedgång i kognitiva funktioner och skapar begränsningar av möjligheter i livet. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av fysisk aktivitet hos äldre personer med kognitiva sjukdomar : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Rosenbäck; Jurij Alegrund; [2023]
  Nyckelord :Physical activity; Cognitive disorders; Dementia; Alzheimer s disease; Experience; Fysisk aktivitet; Kognitiva sjukdomar; Demens; Alzheimers sjukdom; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund   Antalet personer med kognitiva sjukdomar ökar dramatiskt. Största andelen av människor som drabbas av kognitiva sjukdomar är äldre vuxna, 65 år eller äldre. Personer med kognitiva sjukdomar upplever att de har sämre livskvalitet och mindre mobilitet. LÄS MER

 5. 5. Musik som omvårdnadshandling för personer med kognitiva sjukdomar : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Gårdestam; Mahdi Hosseini; [2023]
  Nyckelord :Cognitive disorders; Dementia; Music; Music intervention; Nursing intervention; Kognitiva sjukdomar; Demens; Musik; Musikintervention; Omvårdnadshandling;

  Sammanfattning : Bakgrund Kognitiva sjukdomar, däribland Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och Lewykroppsdemens, drabbar allt fler personer globalt och antalet drabbade uppskattades till över 58 miljoner år 2020, vilket beräknas öka. Kognitiva sjukdomar står för stora samhällskostnader. LÄS MER