Sökning: "amanda tellman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden amanda tellman.

  1. 1. Individers agerande vid investerings- och avyttringsbeslut i aktier - en analys av regret theorys giltighet

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Matilda Lindahl; Johan Engvall; Amanda Tellman; [2002]
    Nyckelord :Regret theory; Prospect theory; Expected utility theory; Risk-averse; Risk-loving; Modal preferens; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Resultaten av vår undersökning visar på att vi generellt sett inte kan säga om individuella investerare agerar enligt regret theory eller inte. En del resultat tyder dock på att vissa effekter inom teorin är applicerbar på individuella investerare. LÄS MER