Sökning: "ambivalens bauman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ambivalens bauman.

  1. 1. Att vägleda barn i ett senmodernt samhälle : en studie där föräldrar berättar om sina upplevelser av att uppfostra barn i vår tid

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

    Författare :Malin Burke; Christina Ståhl; [2010]
    Nyckelord :senmodernitet; uppfostran; föräldraskap; trygghet; familj;

    Sammanfattning : Denna studie handlar om hur föräldrar ser på sin föräldraroll idag och vi har valt att betrakta det ur ett sociologiskt perspektiv med sociokulturella teorier. Syftet är att undersöka senmoderna föräldrars syn på sin roll som uppfostrare under deras barn/barns uppväxt. LÄS MER