Sökning: "ambulance transport"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden ambulance transport.

 1. 1. Health care accessibility and second homes: A spatial analysis in South-East Norway

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Olav Rønning; [2020]
  Nyckelord :accessibility; Second homes; health care; transport; geography;

  Sammanfattning : While the government in Norway strives for equity in health and access, factors of urbanization, modernization, and sustainable development may discourage advancement in rural municipalities. In the rural hinterlands, often where the mountain belt resides, this is known to be caused by declining employment-rates in typical rural industries like agriculture and forestry. LÄS MER

 2. 2. Utebliven omvårdnad vid vård av kritiskt sjuka patienter prehospitalt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Victor Hedlund; Anton Ramstedt; [2020]
  Nyckelord :Missed Nursing Care. Critical illness. Prehospital care. Ambulance nurse; Utebliven omvårdnad. Kritisk patient. Prehospitalvård. Ambulanssjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom sjukvården förekommer ”utebliven omvårdnad”, vilket inkluderar all omvårdnad som uteblir. Detta påverkar patientens vårdupplevelse negativt och leder till ett vårdlidande för patienten. LÄS MER

 3. 3. Vad hände sen? : Uppföljning av patienter som hänvisats till egenvård av ambulanssjukvården, en kvantitativ observationsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Simon Gunnarsson; Jennie Råsberg; [2020]
  Nyckelord :Ambulans; ambulanssjusköterska; bedömning; egenvård; hänvisning; prehospital; vårdnivå;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ambulanssjuksköterskan ska kunna bedöma när det inte föreligger behov av ambulanstransport och patienten kan då hänvisas till egenvård. Hänvisning till egenvård innebär att ambulanssjuksköterskan upplever större krav och måste vara helt säker i sin bedömning då möjligheterna att följa patientens hälsotillstånd är begränsad efter att ambulanssjuksköterskan lämnat platsen. LÄS MER

 4. 4. Att vårda svårt sjuka eller skadade prehospitalt på landsbygden : Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Malin Englund; Ulrika Karlqvist; [2020]
  Nyckelord :Out of hospital care; rural areas; nursing; experiences; critical illness; Ambulanssjukvård; glesbygd; omvårdnad; upplevelser; kritiska tillstånd;

  Sammanfattning : Introduktion: Den senaste tidens medicinska utveckling har medfört en centralisering av akutmottagningar och sjukhus med specialistsjukvård. Det betyder fler och längre ambulanstransporter som i sin tur ställer högre krav på den prehospitala personalen. LÄS MER

 5. 5. Secure Embrace : För en säker och bekväm ambulanstransport.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lisa Blomstrand; Jack Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The project group consists of Lisa Blomstrand and Jack Wilhelmsson, both of whom have a great passion and interest in professions that concern human health. It was from this interest the idea of Secure Embrace came to life. In Sweden, accidents where people suffer from neck and back injuries occur on a daily basis. LÄS MER