Sökning: "ambulance transport"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden ambulance transport.

 1. 1. Anestesisjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter under sekundärtransport : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Carl Persson; Johanna Adielsson; [2019]
  Nyckelord :experiences; interhospital transport; nurse anesthetist; anestesisjuksköterska; sekundärtransport; upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Anestesisjuksköterskan har omvårdnadsansvaret för patienter under sekundärtransport i Sverige och har därför en viktig roll. Nuvarande forskning beskriver att anestesisjuksköterskor upplever bristande kommunikation och svårigheter med att vårda i ambulans. LÄS MER

 2. 2. Trafiksäkerhet på det lågtrafikerade vägnätet : En analys av den samhällsekonomiska lönsamheten för trafiksäkerhetsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, ;

  Författare :Idah Orebrand; Fanny Norén; [2019]
  Nyckelord :Trafiksäkerhet; trafiksäkerhetshöjande åtgärder; lågtrafikerade vägnätet; samhällsekonomisk lönsamhet;

  Sammanfattning : The Swedish Transport Administration is the authority responsible for operating and maintaining the public road network. Their work with traffic safety is mainly based on Vision zero, a vision implementedto make sure no fatal accidents occur on the road network. LÄS MER

 3. 3. När hjärtat slutar slå - En kvalitativ intervjustudie om prehospital luftvägshantering vid hjärtstopp

  Master-uppsats,

  Författare :Erik Modin; Ameur Nadia; [2019]
  Nyckelord :Prehospital; laryngeal mask; cardiac arrest; airway management; bag-valve mask; Prehospital; larynxmask; hjärtstopp; ventilering; mask och blåsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Ambulanssjuksköterskans hantering av luftvägen och ventilering vid hjärtstopp är av stor vikt för att en patient ska kunna återupplivas. Många hjälpmedel finns för att underlätta detta arbete, men prehospitalt finns det åtskilliga faktorer att ta hänsyn till som inte existerar på sjukhus och som kan inverka på ambulanssjuksköterskans val av metod för ventilering. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans upplevelser och uppfattningar av säkerhetsbältets användning på patienten under ambulanstransport : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabelle Axelsson; Christina Bolin Kyander; [2019]
  Nyckelord :patient safety belt; work environment; ambulance transport; road safety; säkerhetsbältet patientsäkerhet; arbetsmiljö; ambulanstransport; trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det prehospitala arbetet är utmanande i avseende att kombinera ett patientsäkert vårdarbete och yrkesmässig bilkörning. Vårdutrymmet i en ambulans är en riskfylld miljö både då bilen står parkerad på en olycksplats samt när den är i rullning. LÄS MER

 5. 5. Interhospitala transporter av intensivvårdskrävande patienter - Förekomsten av fysiologiska förändringar

  Magister-uppsats,

  Författare :Charlotte Bjurström; Helen Hallqvist; [2018-08-28]
  Nyckelord :Interhospitala transporter; anestesisjuksköterska; intensivvårdskrävande patient; patientsäkerhet; fysiologiska förändringar;

  Sammanfattning : Background: In the year of 2018, there is a shortage of intensive care facilities. Therefore, more and more patients in need of intensive care are being transported between hospitals. LÄS MER