Sökning: "ambulanspersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade ordet ambulanspersonal.

 1. 1. Att vårdas av ambulanspersonal - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Christian Riise; Robin Wiberg; [2019-06-27]
  Nyckelord :ambulanspersonal; prehospital vård; bemötande; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Patienter som behöver prehospital vård upplever ofta en känsla av maktlöshet och ensamhet innan ambulanspersonalen är på plats. Att vänta på ambulanspersonal innebär att patienten är utelämnad och ensam med sina symtom, något som kan vara stressande för patienten och bidra till ökad oro. LÄS MER

 2. 2. Ledning och organisation vid allvarlig händelse : En intervjustudie om svårigheter och implementering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Hartikainen; [2019]
  Nyckelord :ambulans; prehospital sjukvårdsledning; implementering; beredskap; katastrofmedicin;

  Sammanfattning : Uppsatsen söker utveckla vilka svårigheter som kan uppstå vid ledning av en allvarlig händelse och utforskar dessa djupare för att se varför de uppstår. För att göra detta nyttjas en välanvänd implementeringsteori av Lundquist där tillämparen står i fokus. LÄS MER

 3. 3. Work-life balance hos ambulanspersonal : Hur ambulanspersonal upplever och hanterar work-life balance

  M1-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Ewelina Wieckowska; Markus Sandberg; [2019]
  Nyckelord :work-life balance; ambulanspersonal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. När hotet blir verklighet - Ambulanspersonals upplevda erfarenheter av att agera vid situationer med pågående dödligt våld : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annelie Carli; Ida Hermansson; [2019]
  Nyckelord :smbulanssjuksköterska; pågående dödligt våld; prehospital; debriefing; kvalitativ;

  Sammanfattning : Pågående Dödligt Våld har blivit ett allt mer diskuterat ämne inom ambulanssjukvården den senaste tiden. Det framkommer att en ökad hotbild har utvecklats över Europa och med detta ökar kravet på sjukvården gällande förberedelse och kunskap inom ämnet. LÄS MER

 5. 5. Överrapportering av patienter mellan ambulans och akutmottagning : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christer Holmlund; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagning; Ambulans; Överlämning; Överrapportering.;

  Sammanfattning : Sverige ligger i framkant inom prehospital sjukvård med goda resurser för att kunna ge adekvat vård genom denna del av vårdkedjan. Sjuksköterskan skall besitta kunskap och utföra bedömning, rådgivning, prioritering samt åtgärder på plats under sjuktransport och överlämnande till mottagande slutenvård. LÄS MER