Sökning: "ambulanssjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet ambulanssjuksköterska.

 1. 1. Ambulanspersonal - Förekomst och hantering av posttraumatiskt stressyndrom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ansgar Engström; Max Joselovsky; [2021-06-28]
  Nyckelord :Ambulans; Ambulanspersonal; Ambulanssjuksköterska; Posttraumatiskt stressyndrom; PTSD; Coping; Copingstrategier;

  Sammanfattning : BakgrundAmbulanspersonal vistas regelbundet i en arbetsmiljö som kan innebära upprepade trauman,komplexa situationer där viktiga beslut tas under tidspress. Det kan orsaka allvarligastressreaktioner såsom utvecklandet av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. LÄS MER

 2. 2. När skyddet mot smitta utgör ett hinder i vårdsituationen : En kvalitativ intervjustudie av ambulanssjuksköterskors upplevelser under Covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Backlund; Peter Berggren; [2021]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; skyddsutrustning; Covid-19; livsvärld; identitet; kommunikation;

  Sammanfattning : När Covid-19-pandemin bröt ut i Sverige förstärktes och förändrades hygienrutinerna inom ambulanssjukvården och heltäckande skyddsutrustning infördes. Tidigare forskning visar att skyddsutrustning är avgörande för att minska smittspridning vid utbrott av allvarliga luftvägsinfektioner. LÄS MER

 3. 3. Vad döljer sig bakom masken? : Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att identifiera våldsutsatta kvinnor prehospitalt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Caroline Skantz; Gabriella Harnestig Olsson; [2021]
  Nyckelord :Ambulance nurse; domestic violence; women; experiences; phenomenology; Ambulanssjuksköterska; våld i nära relationer; kvinnor; upplevelser; fenomenologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem och är ett allvarligt hot mot kvinnors fysiska och psykiska ohälsa. Ambulanssjuksköterskan är oftast den första personen i vårdkedjan som möter våldsutsatta kvinnor i en prehospital miljö. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans upplevelser av ansiktstäckande skyddsutrustning under en pandemi : En kvalitativ intervjustudie ur ett vårdarperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Julia Makslahti; Oliwer Wolff; [2021]
  Nyckelord :ansiktstäckande skyddsutrustning; ambulanssjuksköterska; kommunikation; munskydd; vårdrelation;

  Sammanfattning : Ansiktstäckande skyddsutrustning har blivit en del av ambulanssjuksköterskors skydds-utrustning under pågående pandemi orsakad av SARS-CoV-2. Skyddsutrustningen syftar till att skydda både patient och vårdare från smittspridning. LÄS MER

 5. 5. Vårdandet vid prehospital förlossning : En kvalitativ intervjustudie av ambulanssjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Amanda Törnqvist; Helena Wennerbäck; [2021]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; erfarenheter; prehospital förlossning; förlossning; komplikationer; ambulans; utbildning;

  Sammanfattning : De senaste åren har kraven på ambulanssjukvården ökat och i takt med vårdens centralisering står ambulanssjuksköterskan allt oftare inför uppdrag med prehospital förlossning. Uppdraget är förknippat med höga förväntningar på att ambulanssjuksköterskan ska kunna hantera förlossningssituationen. LÄS MER