Sökning: "ambulanssjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade ordet ambulanssjuksköterska.

 1. 1. Prehospital smärtbedömning från sjuksköterskors perspektiv : - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adina Johansson; Ann Åman Thiel; [2023]
  Nyckelord :Pain assessment; pain management; pain measurement; nurse; pre-hospital; ambulance; Prehospital smärtbedömning; sjuksköterska; ambulanssjuksköterska; smärtskattning; ambulanssjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prehospitala smärtbedömningar är en utmaning för ambulanssjuksköterskan. Korrekt smärtbedömning är viktig då akut smärta som inte lindras kan ge allvarliga konsekvenser för patienten. LÄS MER

 2. 2. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av “non conveyance” i glesbygdsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Stoltz; David Vidgren; [2023]
  Nyckelord :ambulance care; ambulance nurse; non-conveyance; paramedic; rural areas; self-care; ambulanssjuksköterska; ambulanssjukvård; egenvård; glesbygd; hänvisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ambulanssjuksköterskors uppdrag handlar till stora delar om att undersöka, bedöma, triagera och behandla patienter. Sjukdomsbilden spänner från svårt sjuka till enkla åkommor eller ibland helt oskadda patienter. LÄS MER

 3. 3. Ambulans och akutmottagning i samverkan - Faktorer som påverkar en säker överrapportering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecka Stark; [2023]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; överrapportering; attityder; akutmottagning; säker vård; advocacy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas ca 100 000 patienter per år av vårdskada. Forskning har visat att överrapportering mellan professioner i vårdkedjan är en stor riskfaktor i att bedriva en patientsäker vård. Ambulanssjuksköterskan ska kunna samverka med andra vårdinstanser och främja en säker vård. LÄS MER

 4. 4. Vi måste tala samma språk : Ambulanssjuksköterskans upplevelse av samverkan med räddningstjänst på skadeplats

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Törnqvist; Agnes Edeland; [2023]
  Nyckelord :Samverkan; ambulans; ambulanssjuksköterska; räddningstjänst; skadeplats;

  Sammanfattning : Ambulansverksamheten arbetar efter ett nationellt ledningskoncept på skadeplats som kallas för prehospital sjukvårdsledning. Det är ett koncept som syftar till att på ett strukturerat sätt samla och delge information och fördela resurser på ett effektivt och korrekt sätt, samt tillåter samverkan mellan andra aktörer att snabbt initieras och verka tillsammans på en skadeplats. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjukvårdens omhändertagande av patienter med misstänkt sepsis och vårdförloppet på sjukhus

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Bringestam; Amanda Larsson; [2023]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; Prehospital; Sepsis; Septisk Chock; Behandling; Kvantitativ design;

  Sammanfattning : Sepsis är ett allvarligt sjukdomstillstånd och dessa patienter behöver tidigt behandlas för att undvika allvarliga komplikationer så som fysiska, psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt mortalitet. Sepsis kan vara svårt att identifiera prehospitalt för att symtomen kan härledas till andra diagnoser. LÄS MER