Sökning: "ambulanssjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade ordet ambulanssjukvård.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att invänta assistans med en kritiskt sjuk patient, inom ambulanssjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mari Axell; Caroline Aronsson Dekinnaird; [2023]
  Nyckelord :nurse; ambulance healthcare; pre-hospital; assistance assignment; inadequacy; insecurity; stress; qualitative method; interview study; sjuksköterska; ambulanssjukvården; prehospital; assistansuppdrag; otillräcklighet; otrygghet; stress; kvalitativ metod; intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården behöver hållas uppdaterad inom den medicinska och omvårdnadens utveckling. Detta då sjuksköterskans arbete inom ambulanssjukvården är ett omväxlande arbete, där varje dag är olik. LÄS MER

 2. 2. Delat ledarskap : Amabulanspersonalens upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Olsson-Hermansson; [2023]
  Nyckelord :Ambulanssjukvård. Delat ledarskap. Kvalitativ metod. Medarbetare. Sjukvård.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur medarbetare inom ambulansen i Västra Götaland upplever delat ledarskap. Det är viktigt att ta reda på för att kunna skapa en hälsofrämjande arbetsplats eftersom det är svårt att behålla och rekrytera personal inom hälso- och sjukvården idag. LÄS MER

 3. 3. Prehospital smärtbedömning från sjuksköterskors perspektiv : - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adina Johansson; Ann Åman Thiel; [2023]
  Nyckelord :Pain assessment; pain management; pain measurement; nurse; pre-hospital; ambulance; Prehospital smärtbedömning; sjuksköterska; ambulanssjuksköterska; smärtskattning; ambulanssjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prehospitala smärtbedömningar är en utmaning för ambulanssjuksköterskan. Korrekt smärtbedömning är viktig då akut smärta som inte lindras kan ge allvarliga konsekvenser för patienten. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av “non conveyance” i glesbygdsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Stoltz; David Vidgren; [2023]
  Nyckelord :ambulance care; ambulance nurse; non-conveyance; paramedic; rural areas; self-care; ambulanssjuksköterska; ambulanssjukvård; egenvård; glesbygd; hänvisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ambulanssjuksköterskors uppdrag handlar till stora delar om att undersöka, bedöma, triagera och behandla patienter. Sjukdomsbilden spänner från svårt sjuka till enkla åkommor eller ibland helt oskadda patienter. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda suicidnära patienter prehospitalt : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Adolfsson; Eva-Maria Lindskog; [2023]
  Nyckelord :Suicidal patient; caring encounter; experiences; ambulance care; Suicidnära; psykisk ohälsa; vårdande möten; upplevelser; ambulanssjukvård;

  Sammanfattning : Suicid är ett betydande folkhälsoproblem. De flesta som utför ett suicidförsök lider av en psykisk sjukdom och har oftast haft kontakt med hälso- och sjukvården innan händelsen. Antalet utalarmeringar till personer som mår psykiskt dåligt har ökat, därmed utgör suicidnära patienter en betydande patientgrupp prehospitalt. LÄS MER