Sökning: "ambulanssjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade ordet ambulanssjukvård.

 1. 1. Ambulanssjukvård på plats : Karaktäristika av de patienter som lämnas hemma av ambulansen och sjuksköterskans råd

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jakob Dahr; Linnea Sjöström; [2019]
  Nyckelord :vårdnivå; vårdinsats på plats; lämna hemma; delaktighet; sjuksköterska; rådgivning; ambulans; ambulanssjuksköterska;

  Sammanfattning : Att vårda patienterna på plats innebär att sjuksköterskan som träffar patienten gör en bedömning av dennes tillstånd, och avgör därefter en lämplig vårdnivå i samråd med patienten. Denna vårdnivå kan bland annat vara primärvård eller egenvård som patienten utför i hemmet. LÄS MER

 2. 2. Vårdkedjor för patienter med primärvårdsbehov ur ett vårdarperspektiv : En retrospektiv journalgranskning med fokus på patientsäkerhet och jämställd vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johan Holm; Ola Thuresson; [2019]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; bedömning; rätt vårdnivå; RETTS; ambulanssjukvård; primärvårdsbehov; genus;

  Sammanfattning : För att på bästa sätt utnyttja sjukvårdens resurser bör vård ges på den vårdnivå som är mest ändamålsenlig utifrån patientens behov. Ambulanssjukvården i Sverige har hög kompetens med specialistutbildade ambulanssjuksköterskor som kan utföra avancerade bedömningar för att patienten skall kunna erhålla vård på rätt vårdnivå. LÄS MER

 3. 3. Att vårda en kritiskt sjuk patient prehospitalt : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mikael Löfgren; Emma Swahnberg; [2019]
  Nyckelord :ambulanssjukvård; ambulanssjuksköterska; upplevelse; kritiskt sjuk patient; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Att vårda en kritiskt sjuk patient prehospitalt ställer höga krav på ambulanssjuksköterskan. Vården sker ofta i en varierande miljö där det kan vara svårt att skapa ett bra vårdrum och resurserna är begränsade. LÄS MER

 4. 4. "Ett ess i rockärmen" : Sjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter från ambulanssjukvård till egenvård vid samverkan med 1177 vårdguiden - en studie med mixad metod

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emil Karlsson; Fredrik Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Safety; Ambulance nurses; Experiences; Self-care; Collaboration; 1177 care guide; Non-conveyance; Mixed method; Trygghet; Ambulanssjuksköterskor; Upplevelser; Egenvård; Samverkan; 1177 vårdguiden; Hänvisning; Mixad metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att hänvisa patienter till adekvat vårdnivå ingår i ambulanssjuksköterskors arbetsuppgifter. Det är dock ingen enkel uppgift och tidigare forskning visar att det ofta är förenat med en känsla av otrygghet. LÄS MER

 5. 5. Beslutstöd i ambulanssjukvården : En enkätstudie om hänvisning av vuxna till egenvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nina Söderberg; Viktoria Wiesel; [2019]
  Nyckelord :nurses in the ambulance service; experiences; support to make decisions; patient safety; reference; self-treatment; appropriate level of care; sjuksköterskor i ambulanssjukvården; erfarenheter; beslutstöd; patientsäkerhet; hänvisning; egenvård; optimal vårdnivå;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Patienter hänvisas idag i större utsträckning till egenvård av sjuksköterskor i ambulanssjukvården och beslutstöd finns för att hjälpa till med hänvisningen. Arbetet innebär att prioritera och bedöma vilken vårdnivå som är optimal för patienterna, vilka patienter som behöver följa med i ambulansen för ytterligare vård på vårdinrättning och vilka som kan hänvisas till egenvård. LÄS MER