Sökning: "amedeo giorgi"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden amedeo giorgi.

 1. 1. Students' Motivation in a Physical English Classroom and Sustaining Motivation when Transferring to Online Education

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Olivia Paulsson; Therese Larsen; [2020]
  Nyckelord :Motivation; student motivation; distance learning; distance education; physical classroom; teaching English in Swedish upper secondary school; online teaching; teachers of English; time-consuming; social.;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate in what ways a group of Swedish teachers and students of English at upper secondary school can provide and maintain motivation for learning English when required to transfer their teaching from the physical classroom to online mode. Two questionnaires were answered by 46 upper secondary school students and eight English teachers. LÄS MER

 2. 2. Tio röster om återhämtning efter psykos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Åsa Henriksson; Per Sunding; [2015]
  Nyckelord :psychosis; psychiatry; stigma; phenomenology; recovery; psykos; återhämtning; psykiatri; stigmatisering; fenomenologi; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka erfarenheter av återhämtning från psykos hos personer som genomlevt tillståndet och som rekryterats utanför den psykiatriska vården. Frågeställningen lyder: Hur upplevs återhämtningsprocessen efter psykos av personer som själva genomlevt en eller flera psykoser? En deskriptiv fenomenologisk metod efter Amedeo Giorgi användes. LÄS MER

 3. 3. Estetisk orientering : En fenomenologisk-hermeneutisk studie om gymnasieelevers upplevelser av en kurs innehållande dans, bild, musik och teater

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Petronella Borseman; [2013]
  Nyckelord :aesthetic subjects´ in school; self image; body; students at upper-secondary School; phenomenology; hermeneutics.; estetiska ämnen i skolan; självbild; kropp; gymnasieelever; fenomenologi; hermeneutik;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ uppsats som baseras på intervjuer med elever som går årskurs två på estetiska programmet och läser den obligatoriska kursen Estetisk orientering. I inledningsavsnittet ges en bild av de estetiska ämnenas funktion och plats i skolan, hur det ses på praktiskt kontra teoretiskt kunnande, att lära med olika sinnen samt de estetiska ämnenas minskade utrymme i skolan. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens upplevelse av personcentrerat förhållningssätt i vården av personer med demenssjukdom : en fenomenologisk studie

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anne-Marie Söderblom; [2010]
  Nyckelord :Personcentrerad vård; demens; vårdpersonal; fenomenologi; intervjuer;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att beskriva vårdpersonalens upplevelse av hur de utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i vården arbetar med personer med demenssjukdom. Intervjuer har genomförts med fem deltagare som alla har erfarenhet från vård av personer med demens och dessa intervjuer analyserades sedan med en fenomenologisk analysmetod enligt Amedeo Giorgi. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av möten med blodsmittade patienter

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Christer Källholm; Therése Rundqvist; [2010]
  Nyckelord :bemötande; blodsmitta; omvårdnad; fördomar; rädsla; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sjuksköterskors möte med patienter är en del av arbetet och kontakt med blodsmittade patienter är oundviklig. Antalet blodsmittade patienter i samhället tycks öka därför har vi valt att genomföra denna studie, (Smittskyddsinstitutet, 2009a) Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet med blodsmittade patienter. LÄS MER