Sökning: "amning på neo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden amning på neo.

  1. 1. En intervjustudie om vårdpersonalens upplevelse av att ge amningsstöd till föräldrar till prematurfödda barn på en neonatalavdelning

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

    Författare :Carolina Falk; Felicia Norén Sydqvist; [2022]
    Nyckelord :Amning; Neo-BFHI; stöd; vårdpersonal; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Amningsförekomsten har minskat under ett par decennier i Sverige och endast vart tionde fullgånget barn helammas vid sex månaders ålder. Amningen har minskat ännu mer bland prematurfödda barn. LÄS MER