Sökning: "amningssvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet amningssvårigheter.

 1. 1. När amningen blir turbulent : Kvinnors erfarenheter av amningssvårigheter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ebba Edfast; Sara Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Breastfeeding difficulties; women; experiences; pain; confidence; support; expectations; Amningssvårigheter; kvinnor; erfarenheter; smärta; självförtroende; stöd; förväntningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: WHO har tagit fram internationella riktlinjer för att främja amning relaterat till amningens hälsofördelar för både kvinna och barn. Trots detta minskar amning både internationellt och i Sverige. Både fysiska och psykiska svårigheter kan ha negativ inverkan på det fortsatta amningsutfallet. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av amning när barnet har kort tungband : En kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Carlstrand; Cornelia Schäfer; [2022]
  Nyckelord :tungband; frenotomi; amning; amningssvårigheter; erfarenhet;

  Sammanfattning : Amning innebär fördelar på individ- och samhällsnivå för både mor och barn. Det finns därför ett behov av att värna om kvinnors rätt till stöd för en lyckad amning. Amningssvårigheter kan innebära ett lidande för kvinnan och ett kort tungband kan skapa problem vid amning. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av bedömningsformuläret NeoEAT - Amning i en svensk lingvistisk och kulturell kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Annaclara Häggström; Jennifer Norgren; [2021]
  Nyckelord :matningssvårigheter; amningssvårigheter; barndysfagi; spädbarn; logoped; psykometrisk testning;

  Sammanfattning : Bakgrund En tidig och korrekt bedömning av spädbarn som riskerar att utveckla matningssvårigheter är viktigt för att förebygga framtida komplikationer. Neonatal Eating Assessment Tool - Amning (NeoEAT - Amning) är ett heltäckande formulär som avser att lägga en grund för bedömning av matningssvårigheter hos spädbarn i 0 - 7 månaders ålder. LÄS MER

 4. 4. Amningssvårigheter vid kort tungband - en retrospektiv enkät- och journalstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ellen Alwall; Ingrid Bjerner; [2021]
  Nyckelord :ankyloglossi; amning; kort tungband; tungbandsklippning; föräldraenkät; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte Uppsatsen ämnade undersöka utfallen efter vårdkontakt vid amningssvårigheter och misstänkt ankyloglossi, samt vilka faktorer som kunde påverka utfallet. Metod En föräldraenkät utformades med frågor om amningsfunktionen före och efter kontakten med Skånes Universitetssjukhus (SUS), samt om eventuella vårdkontakter rörande amningen utöver Öron-näsa-halskliniken (ÖNH) vid SUS. LÄS MER

 5. 5. Att stödja amning på barnavårdscentralen. : En kvalitativ studie om BVC sjuksköterskans erfarenheter.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Elena Zaporozhets; [2021]
  Nyckelord :Breastfeeding; Childcare center; Support; Breastfeeding difficulties; Qualitative research.; Amning; Barnavårdscentralen; Stöd; Amningssvårigheter; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under en längre tid har man sett sjunkande amningsfrekvens trots flera nationella satsningar för att skydda amningen. Idag vet vi mer om amningens påverkan på kvinnan och barn och därför är det av största vikt att utforska eventuella hinder samt befintliga styrkor som kan påverka amningen i positiv eller negativ riktning. LÄS MER