Sökning: "amningsupplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet amningsupplevelse.

 1. 1. Perceived Breastfeeding Support during Hospitalization : A qualitative analysis of mothers' blogs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Liona Samplonius; Janice Karen Velazco; [2020]
  Nyckelord :breastfeeding support; mothers experiences; blogs; hospitalization; qualitative content analysis; nurse; nursing; amningsstöd; sjukhus; mammors upplevelse; blogg; kvalitativ innehållsanalys; sjuksköterska; amning;

  Sammanfattning : It has been well established that breastfeeding provides the best type of nutrition, strengthens the bond between a baby and his mother, and has both physiological and psychological benefits. However, when breastfeeding is causing difficulties, it can negatively impact the mothers’ well-being and even result in depression. LÄS MER

 2. 2. Unga mödrars upplevelser av amning : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Katarina Roberg; Josefin Schwartz; [2017]
  Nyckelord :Breastfeeding; young mothers; experience; motherhood; support; norms; Amning; unga mödrar; upplevelse; moderskap; stöd; normer;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande kvalitativa studie var att undersöka unga svenska mödrars upplevelser och erfarenheter av amning för att öka förståelsen för kvinnors subjektiva amningsupplevelse. Studien syftade även till att undersöka hälso- och sjukvårdens och den sociala omgivningens roll i amningsupplevelsen. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av amning på BB : En faktoranalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Broström; Ikram Haji Hashi; [2017]
  Nyckelord :amning; amningsupplevelse; stöd; moderskap; sexuell och reproduktiv hälsa; barnmorska; enkät; faktoranalys;

  Sammanfattning : Amning påverkar kvinnor på olika sätt beroende på många olika faktorer. Det kan vara en fantastisk upplevelse men kan även upplevas som smärtsam och negativ.  Amningen är en del av kvinnans reproduktion och en del av moderskapet. Barnmorskan skall ha gedigen kunskap om amning och kunna möta kvinnor som ammar. LÄS MER

 4. 4. Amningsstöd, men hur? : En litteraturstudie om mödrars upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Caroline Hultmar; Hanna Olofsson; [2015]
  Nyckelord :Breastfeeding support; infant feeding support; breastfeeding; breastfeeding experience; literature review; Amningsstöd; amningssupport; amning; amningsupplevelse; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Helamning är när det nyfödda barnet enbart får bröstmjölk, vitaminer och läkemedel vilket rekommenderas i 6 månader till alla världens mödrar. Amning har många positiva fördelar för både barnet och modern. När amningen inte fungerar bidrar det ofta till negativa känslor av skuld, oro och misslyckande. LÄS MER

 5. 5. Mödrars uppfattning av amningsinformation under graviditeten - ur ett livsvärldsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Neander; Nathalie Brixus; [2015]
  Nyckelord :breastfeeding; pregnancy; preparations; information; lifeworld; phenomenographi; amning; graviditet; förberedelse; information; livsvärld; fenomenografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amning och bröstmjölk är positivt ur hälsosynpunkt för både mor och barn samt för att främja anknytningen dem emellan. Trots detta minskar amningen i Sverige. Omgivningens stöd och attityder har visats vara en betydande faktor för amning. LÄS MER