Sökning: "analgesi"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet analgesi.

 1. 1. Terapeutisk användbarhet av placebo som analgesi : En översiktlig litteraturstudie av placebo som terapeutisk behandling av smärta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Jennifer Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Effekt av musik på postoperativ smärta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elinor Olsson; Mathilda Vogt; [2019]
  Nyckelord :musik; smärtlindring; analgesi; postoperativ smärta; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ smärta är vanligt förekommande hos patienter som genomgått någon form av kirurgiskt ingrepp. Enligt tidigare studier uppger ungefär hälften av dessa att de inte erhållit tillfredsställande smärtlindring. Underbehandlad smärta kan leda till försämrad återhämtning och förlängd vårdtid för patienterna. LÄS MER

 3. 3. Förebygga och lindra postoperativ smärta efter kejsarsnitt : En systematisk litteraturstudie om metoder anestesisjuksköterskan kan använda

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Amanda Pihl; Emma Salmén; [2019]
  Nyckelord :postoperativ smärta; kejsarsnitt; anestesisjuksköterska; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Kejsarsnitt är en vanlig operation som utförs i Sverige. Studier visar att kvinnor som genomgått kejsarsnitt lider av smärta postoperativt. Perioden efter förlossning är en viktig del för anknytning mellan mamma och barn och kan påverkas negativt om mamman har ont. LÄS MER

 4. 4. Biotillgänglighet för buprenorfin efter subkutan administrering till kanin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :kanin; buprenorfin; smärtlindring; analgesi; subkutan; intravenös; biotillgänglighet; farmakokinetik;

  Sammanfattning : Kaniner är både populära sällskapsdjur och används ofta experimentellt inom forskning. Kaniner kan behöva genomgå kirurgiska ingrepp och effektiv postoperativ smärtlindring är nödvändig för att upprätthålla god djurvälfärd. LÄS MER

 5. 5. Opioidfri anestesi : En litteraturöversikt om alternativ för analgesi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofie Kärrvall; Anette Guerrieri Isaksson; [2019]
  Nyckelord :opioid-free; opioid-sparing; general anesthesia; analgesia; Opioidfri; opioidsparande; generell anestesi; analgesi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användningen av höga doser av opioider under generell anestesi är numera mycket vanligt. Biverkningar orsakade av opioider är väl känt inom anestesin och sjukvården och senare evidens tyder på att opioider även kan bidra till smärtutveckling. LÄS MER