Sökning: "analoga medier"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden analoga medier.

 1. 1. Digital platsmarknadsföring - en fallstudie av Kils kommun digitala platsmarknadsföring : Place marketing - a case study of Kils kommun digital place marketing

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Rebecca Nerman; Christer Fredholm; [2020]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; digitala kanaler; demokrati;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Kils kommun använder sig av digitala kanaler i ett platsmarknadsföringssyfte. Intresset för undersökningen grundas i hur marknadsföring av platsen blir av allt större vikt för mindre kommuners överlevnad, som en konsekvens av den ökade urbaniseringen. LÄS MER

 2. 2. “[I]ngen pallar ju anteckna med papper och penna” - En intervjustudie om digitala eller analoga anteckningar i den digitaliserade svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Olivia Borring; Alice Hörnestig; [2020]
  Nyckelord :Digitala anteckningar; Fenomenografi; Gymnasieskolan; Papper och penna; Samhällskunskap; Undervisningstempo;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar till att svara på frågeställningen: Vilka problem och möjligheter upplever gymnasieelever i samhällsorienterande ämnen, i Malmö, att det finns med att föra anteckningar med hjälp av digitala verktyg jämfört med papper och penna? Motivering till valet av frågeställningen bygger på ett intresse av att se vilka konsekvenser digitalisering av den svenska skolan kan leda till i allmänhet och för anteckningar och lärande i synnerhet. Vår teoretiska förankring och vår metod grundar sig i fenomenografi som synliggör upplevelser av fenomen. LÄS MER

 3. 3. Analog och digital barnlitteratur som pedagogiskt verktyg : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med barnlitteratur för att stötta och vidga barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Alexandra Olofsson; Ebba Ruthström; [2020]
  Nyckelord :Children s literature; digital tools; digital media; literacy; tablet; interaction; language development; the book as artifact; Barnlitteratur; digitala verktyg; digitala medier; litteracitet; lärplatta; interaktion; samspel; språkutveckling; boken som artefakt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med både analog och digital barnlitteratur i förskolan och vad de uttrycker som möjligheter respektive utmaningar. Forskningsfrågorna som besvaras i studien är “hur beskriver förskollärare att de arbetar med barnlitteratur både analogt och digitalt?” samt “vilka möjligheter och utmaningar synliggörs med den analoga respektive den digitala barnlitteraturen?”. LÄS MER

 4. 4. Vem läser dina elevers texter? : Autentiska mottagare i undervisning i årskurserna 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Hellberg Ditte; Ranström Vendela; [2020]
  Nyckelord :autentiska mottagare; verklighetsanknutet arbete; kommunikation; motiva¬tion; sociala medier; blogg; drama;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur autentiska mottagare används i undervisning med elever i årskurs 1–3. Studien bygger på kvantitativa och kvalitativa metoder där 47 personer har deltagit i en enkät varav fyra deltog vidare i intervjuer. LÄS MER

 5. 5. En digitaliserad läsundervisning och dess påverkan på läsförståelsen : En litteraturstudie om läsförståelseprocessen till en demokratisk läsare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Angelica Andersson; Emma Hellström; [2020]
  Nyckelord :digitala medier; läsförståelse; digital kompetens; läsmotivation; grundskola; läshastighet;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie belyser hur digitala läsverktyg kan skapa möjligheter för elevers läsförståelse. I ett digitaliserat samhälle ställs krav på både skola och lärare vid användning av digitala verktyg i undervisningen. LÄS MER