Sökning: "analogi"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet analogi.

 1. 1. Initiating an Internet of Things Ecosystem inPractice : A qualitative study carried out at IBM Sweden

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Josephine Astner; [2018]
  Nyckelord :IoT Ecosystem; Business ecosystem; Internet of Things; Digitalization; IoT Ekosystem; A↵¨arsekosystem; Internet of Things; Digitalisering;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) concludes a network of physical objects equipped withdigital technologies to interact with people and other objects. IoT brings challenges,one way for organisations to address these challenges is by business ecosystems accordingto the analogy of natures ecosystem. LÄS MER

 2. 2. Ordflödesförmåga och analogiskt resonerande hos barn med cochleaimplantat i jämförelse med normalhörande barn

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Malin Gärskog; Ingrid Hedström; [2018]
  Nyckelord :Cochlear implants; hearing impairment; deafness; phonological word fluency; semantic word fluency; visual analogical reasoning; verbal analogical reasoning; Cochleaimplantat; hörselnedsättning; dövhet; fonologiskt ordflöde; semantiskt ordflöde; visuellt analogiskt resonerande; verbalt analogiskt resonerande;

  Sammanfattning : Ett fåtal tidigare studier har visat att barn med cochleaimplantat (CI) har sämre förmåga till såväl ordflöde som verbalt analogiskt resonerande jämfört med normalhörande barn. Det finns ett förhållande mellan språk och analogiskt resonerande, men förhållandet mellan ordflödesförmåga och förmågan till analogiskt resonerande har inte undersökts tidigare för varken barn med CI eller normalhörande barn, vilket motiverar föreliggande studie. LÄS MER

 3. 3. Eftersom att : En undersökning av subjunktionen eftersom att ur ett språkvårdsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Adam Silén; [2018]
  Nyckelord :språkvård; språkriktighet; subjunktioner; språkförändring; grammatikalisering; analogi; informationsstruktur;

  Sammanfattning : På senare år har det uppmärksammats att subjunktionen eftersom allt oftare konstrueras med ett efterföljande att. I denna uppsats undersöks denna konstruktion ur ett språkvårdsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Våg-partikeldualitet på gymnasiet : Ett steg i jakten på att avlägsna motsägelserna och kunskapsgapen

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Georgios Natsiopoulos; [2018]
  Nyckelord :våg-partikeldualitet; kvantfysik; schrödingerekvationen; gymnasiet;

  Sammanfattning : I det centrala innehållet för fysik på gymnasiet ingår att kunna förstå och förklara den så kallade våg-partikeldualiteten. Samtidigt uppmärksammar den internationella forskningen löpande om elevers svårigheter att förstå kvantfysik, bland annat våg-partikeldualiteten. LÄS MER

 5. 5. "För mig är valet gjort. Jag tror på framåtskridandet." Idéhistorisk analys av Clémence Royers olika förord till den franska översättningen av Darwins Origin of Species

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Moa Karlsson; [2017-01-11]
  Nyckelord :materialistisk monism; franska; socialdarwinism; översättning; förord; evolutionsteori;

  Sammanfattning : Royer motiverade, som hon själv sade, sin vilja att översätta Darwin med att hon i hans verk såg stöd till sina egna hypoteser. Det skulle visa sig att hennes hypoteser både var såpass kontroversiella att Darwin skulle avsluta samarbetet med Royer, och såpass gångbara att de säkrade hennes ställning som fransk vetenskapskvinna och darwinexpert i artonhundratalets Frankrike. LÄS MER