Sökning: "analys av barns språk"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden analys av barns språk.

 1. 1. Pratiga föräldrar och babblande barn : En analys av föräldrars mental-state-talk och sambandet med tvååriga barns språkutveckling

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sanna Adolfsson; Mimmi Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Mental state talk; Mentala tillstånd; språk; språkutveckling; ordförråd; grammatik; pragmatik; narrativt berättande; tvååriga barn; föräldrar;

  Sammanfattning : Föräldrar pratar olika med sina barn och ett sätt att prata på är med mental-state-talk vilket har visats främja barns utveckling på olika sätt. Föreliggande studie syftade till att beskriva föräldrars mental-state-talk och analysera sambandet med barns språkutveckling samt mängden tid ägnad åt läsning för barnet i hemmet. LÄS MER

 2. 2. JAG ÄR LITEN, OCH JAG KAN LEKA, KOMMUNICERA OCH UTVECKLAS : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av yngre barns kommunikation i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Adela Avdicevic; Inam Gabro Afram; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; lek; förskollärare; yngsta barn; förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare beskriver de yngsta barnens olika sätt att kommunicera i leken samt på vilket sätt de kan stötta barns kommunikativa kompetens. Studien utgår från en kvalitativ ansats där nio förskollärare från fem olika kommunala förskolor intervjuades. LÄS MER

 3. 3. Musik : Ett pedagogiskt redskap för att utveckla språket hos barn i förskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Heidi Kahelin Jakobsson; Sandra Simonsson; [2020]
  Nyckelord :språkutveckling; förskola; musik; instrument; sång; preeschool; language; development; music;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att få en inblick i hur förskollärare använder sig av musikundervisning i förskolan för att stimulera barns språkutveckling. Vi vill undersöka hur förskollärare arbetar med musik för att främja språkets utveckling, samt vid vilka tillfällen musikundervisningen förekommer. LÄS MER

 4. 4. Musikens betydelse för barns utveckling : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om musik, deras musicerande arbetssätt och hur förskolebarn kan inkluderas i musikaktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Pernilla Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; musik; musikundervisning; barns utveckling; musicerande; musikinstrument i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få ökad kunskap om vad förskollärare i förskolan anser om musikens betydelse för barns utveckling samt få insikt i hur de arbetar med musikaktiviteter i förskolan. Följande frågor har besvarats i studien: Vilka olika uppfattningar finns om musikens betydelse för barns utveckling hos de tillfrågade förskollärarna? Hur arbetar förskollärarna med musik/musikskapande i förskolan? Och hur kan alla barn inkluderas i musikaktiviteter på förskolan? I föreliggande studie har kvalitativa intervjuer använts, urvalet omfattar sex förskollärare med olika många års erfarenheter i förskolan. LÄS MER

 5. 5. "Matematik är inte bara att rabbla och räkna liksom" : Intervjustudie om förskollärares uppfattningar om matematik i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emelie Loock; Ulrika Öjdahl; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar om matematik i förskolan samt hur de tolkar och realiserar de matematiska läroplans målen i undervisningen. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sex förskollärare som arbetar med yngre barn och fem förskollärare som arbetar med äldre barn. LÄS MER