Sökning: "analys av kartläggningsmaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden analys av kartläggningsmaterial.

 1. 1. Skolors didaktiska arbete med elevers fonologiska medvetenhet i grundskolans tidigare år. : En kvalitativ studie av skolors rutiner vid kartläggning av elevers fonologiska medvetenhet samt de åtgärder som sätts in för elever som uppvisar svårigheter inom detta område.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ernada Dulic Malkoc; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; fonologisk medvetenhet; didaktisk kartläggning; läs- och skrivsvårigheter; åtgärder; specialundervisning;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att skapa kunskap kring hur olika skolor arbetar med elevers läsinlärning och mer specifikt elevers fonologiska medvetenhet i de tidiga skolåren. Studiens fyra huvudsakliga frågeställningar är:  När under de tidigare skolåren identifieras elevers fonologiska medvetenhet? Hur och med vilka medel/screeningstester Identifieras elevers fonologiska medvetenhet på olika skolor? Vilka åtgärder sätter skolor in då elever som identifieras ligga inom riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter upptäcks? Hur ser pedagogerna på betydelsen av fonologisk medvetenhet för elevers läs- och skrivutveckling? För att försöka uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställningar användes semistrukturerade telefonintervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning i numeracitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Magdalena Åkesson; [2018-02-06]
  Nyckelord :kartläggning; numeracitet; visuell litteracitet; bildtolkning; mediering; kulturella redskap; nyanlända;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka och diskutera kartläggningsmaterial och kartläggningsbild i numeracitet för nyanlända elever äldre än 9 år, samt kartläggares uppfattningar och erfarenheter av materialet och användningen av det. Metoden är kvalitativ och uppsatsen bygger på intervjuer med fem kartläggare, fyra observerade kartläggningssamtal samt analys av den kartläggningsbild somkartläggningssamtalen utgår ifrån. LÄS MER

 3. 3. Relevansen av kartläggning i undervisning av nyanlända elever : -Ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Gjersvold; Linnea Wallin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har Sverige haft en fördubblad invandring vilket har bidragit till fler nyanlända elever i skolan (Skolverket, 2016a). Med anledning av denna utveckling har Skolverket, på uppdrag av Regeringen utformat ett kartläggningsmaterial som syftar till att vara ett stöd för lärare vid bedömning av nyanlända elevers kunskaper. LÄS MER

 4. 4. Jaha, och hur var det här då? En litteraturstudie över forskning och styrdokument i fråga om nyanländas lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lotfi Heuman; [2016]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; nyanlända elever; styrdokument; textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de styrdokument som reglerar svensk grundskola och som reviderats från och med 1 januari 2016, förhåller sig till forskningen runt nyanlända elevers lärande. Jag har genomfört detta i form av en textanalys där de delar av skollag, allmänna råd och kartläggningsmaterial som rör nyanlända elever analyserats. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända elevers rätt till likvärdig utbildning ”Man är starkast i sitt eget land för det är där man kan och har lärt sig om allt”

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mariane Najjar; [2015-07-29]
  Nyckelord :Nyanlända elever; Kartläggning; Introduktionsenhet; Integration;

  Sammanfattning : SyftetStudien handlar om hur den förändrade introduktionen och inslussningen för nyanlända elever uppfattas och upplevs ur integrationssynpunkt. Syftet är att studera hur verksamheten har genomgått en förändring från att ha varit en Introduktionsskola till att ha blivit en Introduktionsenhet. LÄS MER