Sökning: "analys av läromedel i språk"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden analys av läromedel i språk.

 1. 1. Grammatikundervisning på högstadiet : En fallstudie av fyra lärares utsagor om sin grammatikundervisning, samt en analys av deras arbetsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marta Oinonen; Cecilia Laag; [2019]
  Nyckelord :Grammatik; grammatikundervisning; högstadielärare; attityd; arbetsmaterial; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks fyra högstadielärares utsagor om grammatikundervisning i svenskämnet, deras attityder till grammatik samt deras arbetsmaterial. Detta har undersökts genom fyra separata intervjuer samt en textanalys av lärarnas utsagor och deras arbetsmaterial. LÄS MER

 2. 2. Mamma, pappa, barn...eller? : En ideologikritisk analys av fem läromedels familjepresentationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Magdalena Folkesson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen avser jag att undersöka fem sfi-läromedels sätt att presentera samhällskonstruktionen familj. Med tanke på att de texter som står i läromedlen kan vara den enda text en elev läser om Sverige kan läromedlet ha stor påverkan på elevens bild av Sverige. Att Sverige har en hög tolerans för t.ex. LÄS MER

 3. 3. Hur framställs centrala begrepp och fenomen i textböcker i NO-ämnena för mellanstadiet? : En kvalitativ, multimodal analys av hur text och bild interagerar samt hur metaforiskt språk används vid framställningen av ämnesområdet kraft och rörelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anton Asplund; Anton Andersson; [2019]
  Nyckelord :textböcker; naturvetenskap; begreppsförståelse; multimodalitet; socialsemiotik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få kunskap om hur texter och bilder i textböcker i NO-ämnena för mellanstadiet, interagerade vid framställningen av centrala begrepp inom ämnesområdet kraft samt rörelse. En del av syftet var även att få kunskap om hur metaforiskt språk användes vid framställningen av begreppen. LÄS MER

 4. 4. Subjektspronomina i spanskaundervisningen : Om tolkningen av nollsubjektsparametern i undervisningen av spanska som L2 och hur den påverkar elevernas användning av subjektspronomina samt automatisering av verbböjning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carina Olsson; [2019]
  Nyckelord :Spanish teaching; subject pronouns; null subject parameter; pro-drop language; verb conjugation.; spanskaundervisning; subjektspronomina; nollsubjektsparameter; pro-drop språk; verbböjning.;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to study whether there is a correlation between how subject pronouns are introduced in Spanish teaching and the pupils' difficulties regarding both their use and the understanding of verb conjugation. What is being investigated is: a) to what extent and in what contexts subject pronouns appear in Spanish textbooks, and b) how secondary education teachers of Spanish work with subject pronouns in the classroom. LÄS MER

 5. 5. En analys av fem läromedel i svenska för årskurs ett

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sofie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Syllabus; study materials; study material analysis; writing process; writing exercises; Swedish; grade one; Kursplan; läromedel; läromedelsanalys; skrivprocess; skrivövningar; svenska; årskurs 1;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka läromedels upplägg och utformning. Undersökningen har även som syfte att öka förståelsen för vilka förmågor, centrala innehåll och kunskapskrav som läromedel förmedlar och inkluderar skrivövningar. LÄS MER