Sökning: "analys av svenska aktie"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden analys av svenska aktie.

 1. 1. Relationen mellan aktielikviditet och utdelningspolicy : En kvantitativ analys av svenska aktiebolag mellan åren 2014-2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Zethzon; Sara Liljeberg; [2019]
  Nyckelord :Aktielikviditet; utdelningspolicy; Shareholder Value Maximization; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka ifall det finns ett samband mellan företagens aktielikviditet och deras utdelningspolicy samt hur detta eventuella samband förefaller. Det undersöks utifrån forskningsfrågan “Hur påverkar aktielikviditet den eventuella utdelningen hos svenska aktiebolag?”. LÄS MER

 2. 2. Analys av svenska aktie-, ränte- och blandfonders prestationer under perioder av svensk lågkonjunktur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Lundh; Shkumbin Uka; [2018]
  Nyckelord :Riskjusterad avkastning; fonder; lågkonjunktur; Sharpekvot; Treynorkvot; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera den riskjusterade avkastningen av svenska aktie-, ränte- och blandfonder under perioder av svensk lågkonjunktur. Undersökningen fokuserar på två perioder av lågkonjunktur, 1996-1999 och 2008-2015, de prestationsmått som används för att analysera de olika fondkategorierna är Sharpekvoten, Treynorkvoten samt Jensens alfa. LÄS MER

 3. 3. Reporäntans påverkan på aktiekurser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Angelica Melke; Sardor Ergashev; [2015]
  Nyckelord :Aktiebranschindex; reporäntan; effektiva marknadshypotesen; behavioral finance; flockbeteende; eventstudie; onormal avkastning; kumulativ onormal avkastning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att se hur olika branschindex reagerar till information gällande förändring av reporäntan.Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen som tillämpas i denna studie består av Effektiva marknadshypotesen, Behavioral finance med en underliggande teori Herd behavior samt en del vetenskapliga artiklar som undersöker samma ämne. LÄS MER

 4. 4. Är Sharpekvoten skarp nog? : En studie om Sharpekvoten är tillräcklig för att bedöma avkastning i förhållande till risktagande vid aktieinvesteringar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jonathan Sundberg; Fredrik Wallentin; [2015]
  Nyckelord :Sharpe ratio; Risk; Reward; Analysis; Sharpekvot; Risk; Avkastning; Analys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under flera årtionden har handeln med aktier och värdepapper moderniserats och utvecklats. En investerare kan idag placera en order för att köpa en aktie över hela världen. Investerare letar alltid efter nya aktier att investera för att maximera sin avkastning dock medför detta en risk. LÄS MER

 5. 5. Finanskris och svenska banker - En analys av Handelsbankens och Swedbanks finansiella situation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mahboubeh Esmaili; [2010-06-30]
  Nyckelord :Finanskris; nyckeltalanalys; lönsamhet; likviditet; finansiell marknad; kreditrisk; ränterisk; likviditetsrisk; kapital; kreditförluster; soliditetsmått; likviditetsmått; lönsamhetsmått; effektivitetsmått; kombinerade mått; årets kassaflödesanalys; kreditförlustnivå och kapitaltäckningsgrad enligt Basel II;

  Sammanfattning : Problem: Bankerna har olika finansiella förutsättningar för att klara sig igenomfinansiella kriser. De problem som bankerna kan drabbas av, kan bero på en mängdolika faktorer som bland annat kreditförluster, finansiella oro i andra länder, bankernasbuffert och etc. LÄS MER