Sökning: "analys av webbutik"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden analys av webbutik.

 1. 1. E-handelns påverkan på lokala marknader & detaljhandels skiftet - En kvalitativ fallstudie om hur den förändrade konkurrensen påverkar olika lokala marknader hos Ljusexpertens butiker och om framtida strategier för att nå digital natives.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Navid Ghate; Iskander Sriha; [2019-06-20]
  Nyckelord :E-handel; detaljhandel; digital natives; showroomers; lokalmarknad; heminredningsbranschen; prismatchning; likformiga priser.;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att beskriva hur den förändrade konkurrensen har påverkat detaljhandeln inom segmentet belysning, samt hur företagen planerar inför framtida förändringar hos konsumenters beteende. Studien utgår från två frågeställningar för att besvara syftet, ” Hur har E-handeln påverkat butikerna på olika lokala marknader?” och ”Vad är butikernas framtida strategier för att nå den ökade andelen av ’digital natives’?”. LÄS MER

 2. 2. iOS SDK och PhoneGap : En jämförande analys av utvecklingen för en mobil app med iOS SDK och PhoneGap

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Inger Weinberger; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utvecklingen av appar för smartphones har blivit allt viktigare och har vuxit explosionsartat de senaste åren. Marknaden har varit väldigt fragmenterad. Det innebär att man har behövt utveckla en app specifikt för varje mobil plattform. LÄS MER

 3. 3. E-shop 'til you drop : En studie över e-handlares anpassning av den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Alcazar; Sandra Kastås; [2011]
  Nyckelord :process virtualization; situational variables; internet marketing; e-commerce; online store; web shop; processvirtualisering; situationsvariabler; internetmarknadsföring; e-handel; internethandel; webbutik;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats behandlar e-handlares anpassning av en fysisk köpprocess till en virtuell. Med detta syftar vi mer specifikt på e-handlare av modekläder som i högre grad är beroende av en fysisk köpprocess. LÄS MER

 4. 4. Ett starkt varumärke når fram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :WESTIN WESTIN; KAJSA TORSTENSSON; [2011]
  Nyckelord :internet; skor; brand; online visual merchandising; brand equity; footwear; varumärke; webbutik; online reseller;

  Sammanfattning : Den ökade betydelsen av att som företag ha ett starkt varumärke för att synas på marknaden har inneburit att det läggs ner allt mer tid och resurser på varumärkeshöjande aktiviteter inom företagen. Den växande virtuella världen och den ökade handeln på Internet har i kombination med vikten av ett starkt varumärke skapat en komplicerad situation. LÄS MER

 5. 5. Förtroenderelationer i nya media : om tillit till e-handel

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lina Gauffin; [2002]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; tillit; förtroende; e-handel; elektronisk handel; internet; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Trots stora satsningar på en bred lansering av elektronisk handel blev inte genomslaget så omedelbart som många förutspått. I efterhand kan de optimistiska beräkningarna förklaras som en följd av uppblåsta förväntningar som präglade IT-branschen men det kan ha funnits ytterligare faktorer som bidrog till den uteblivna succén. LÄS MER